*

Διαφήμιση

Αποστολέας Θέμα: Π.Δ 318/92 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΝΣΤΑΣΗ - ΒΑΘΜ0ΛΟΓΗΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ  (Αναγνώστηκε 29098 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

 • Hero Member
 • *****
  • ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
Αρθρο 8 : Κλίμακα βαθμολόγησης κριτηρίων - Αιτιολογία

1. Κάθε επί μέρους κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται από τον πρώτο αξιολογητή με έναν ακέραιο ή δεκαδικό κατά προσέγγιση δεκάτου βαθμού, που κατά την αντικειμενική κρίση αρμόζει στο αντίστοιχο κριτήριο για τον αξιολογούμενο. Η κλίμακα των βαθμών ορίζεται από το 1 έως το 10 με ανώτατο βαθμό τον αριθμό 10 και κατώτατο αριθμό 1.

2. Ο δεύτερος αξιολογητής βαθμολογεί τον υπάλληλο στις ομάδες κριτηρίων της παρ. 5 του άρθρου 4 και όχι σε κάθε κριτήριο χωριστά.

3.  Με τους βαθμούς 9 ή 10 βαθμολογούνται όσοι υπάλληλοι είναι πάντοτε έτοιμοι να αντιμετωπίζουν απόλυτα, με ταχύτητα και ευστοχία, κάθε υπηρεσιακό ζήτημα, χωρίς τη βοήθεια ή διόρθωση ανωτέρου τους.

4. Με τους βαθμούς 7 ή 8 βαθμολογούνται οι πολύ καλοί υπάλληλοι οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους, και περιστασιακά μόνο χρειάζονται ελάχιστη βοήθεια.

5. Με τους βαθμούς 5 ή 6 βαθμολογούνται οι καλοί υπάλληλοι που επιδιώκουν σταθερά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της υπηρεσίας αλλά κατά κανόνα χρειάζονται βοήθεια.

6. Με τους βαθμούς 3 ή 4 βαθμολογούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι αποδίδουν κάτω του συνηθισμένου μέτρου.

7.  Με τους βαθμούς 1 ή 2 βαθμολογούνται οι εντελώς ακατάλληλοι για την υπηρεσία υπάλληλοι.

8.  Εφόσον ο πρώτος αξιολογητής και ο Επιθεωρητής βαθμολογεί ένα ή περισσότερα κριτήρια αξιολόγησης με το βαθμό 9 ή 10 ή με βαθμό 4 και κάτω, απαιτείται η παράθεση από αυτόν ειδικής αιτιολογίας της βαθμολογίας αυτής για τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.

9. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ειδική αιτιολογία πρέπει να τεκμηριώνεται με συγκεκριμένα πραγματικά στοιχεία ή γεγονότα.

10.  Στο μέρος Η' με στοιχείο α' με τίτλο "Παρατηρήσεις Β' αξιολογητή" της τελευταίας σελίδας των εντύπων Α, Β και Γ ο δεύτερος αξιολογητής μπορεί να διατυπώνει τις παρατηρήσεις του ως προς την απόδοση του αξιολογούμενου με την παράθεση οποιωνδήποτε κατά την κρίση του στοιχείων που είναι ικανά να θεμελιώσουν τη βαθμολογία του.

11. Κάθε αξιολογητής κατά τη βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης των υπαλλήλων, οφείλει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στην κατά την παρ. 2 του άρθρου 54 του Ν. 1943/91 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης ως προς το ανώτατο και κατώτατο ποσοστό υπαλλήλων που μπορούν να αξιολογούνται σε σχέση με τους βαθμούς του συστήματος αξιολόγησης του παρόντος άρθρου.  Αρθρο 13 : 'Ελεγχος των τυπικών στοιχείων και ειδικής αιτιολογίας στις εκθέσεις αξιολόγησης


1. Οι υπηρεσίες διοικητικού ή προσωπικού των Υπουργείων των αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. καθίστανται υπεύθυνες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Π.Δ./τος.

2. Προς τούτο οι προιστάμενοι των υπηρεσιών διοικητικού ή προσωπικού ορίζουν έναν ή περισσότερους υπαλλήλους από τους υπηρετούντες στις μονάδες αυτές ως υπευθύνους για την τήρηση των οριζομένων από το παρόν Π.Δ./γμα ως προς τα εξής μόνο σημεία :
α) ως προς τη συμπλήρωση, τόσο από τον αξιολογούμενο όσο και από τον αξιολογητή των απαραίτητων κατά το παρόν Π.Δ./γμα στοιχείων και
β) ως προς το εάν στον οικείο χώρο της έκθεσης αξιολόγησης για την ειδική αιτιολογία αναγράφονται κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 8 συγκεκριμένα πραγματικά στοιχεία ή δεδομένα και όχι αξιολογικές κρίσεις ή χαρακτηρισμοί.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράλειψη ως προς τα προαναφερθέντα στοιχεία η έκθεση αξιολόγησης επιστρέφεται από τον προιστάμενο της υπηρεσίας διοικητικού ή προσωπικού για σχετική συμπλήρωση ή διόρθωση.

4. Μετά τον κατά τις προηγούμενες παραγράφους προκαταρκτικό έλεγχο των εκθέσεων αξιολόγησης, όλες οι εκθέσεις που διαλαμβάνουν ειδική αιτιολογία για βαθμολογία 9 ή 10 κατά τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 8 εισάγονται υποχρεωτικά στην κατά το άρθρο 54 παρ. 4 του Ν. 1943/91 Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης προκειμένου η Επιτροπή αυτή να κρίνει εάν η παρατιθέμενη αιτιολογία θεμελιώνεται σε πραγματικά στοιχεία ή γεγονότα και σε καταφατική περίπτωση, κατά πόσον τα περιγραφόμενα πραγματικά στοιχεία ή γεγονότα δικαιολογούν τη βαθμολογία 9 ή 10 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 8.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης εκτιμά ότι η παρατιθέμενη ειδική αιτιολογία δεν θεμελιώνεται σε πραγματικά στοιχεία ή γεγονότα, αλλά σε αξιολογικές κρίσεις και χαρακτηρισμούς ή ότι τα παρατιθέμενα στοιχεία ή γεγονότα αυτά καθεαυατά εκτιμώμενα δεν δικαιολογούν τη βαθμολογία 9 ή 10 δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε και η βασιζόμενη σ' αυτά βαθμολογία 9 ή 10.

6.   Στη περίπτωση αυτή θεωρείται ότι το οικείο κριτήριο έχει βαθμολογηθεί με βαθμό 8. Η βαθμολογία αυτή καταχωρίζεται κατά κριτήριο σε ειδικό χώρο με στοιχείο 1 "Αποτέλεσμα κρίσης ειδικής επιτροπής αξιολόγησης για την ειδική αιτιολογία" στην σελίδα 6 των εντύπων Α και Β, στη σελίδα 5 του εντύπου Γ και στη σελίδα 2 του εντύπου Δ στον ειδικό προς τούτο χώρο με στοιχείο Δ.


'Αρθρο 18 : Χρόνος σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης


1. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται τον Ιανουάριο κάθε έτους για τους υπαλλήλους όλων των κατηγοριών με εξαίρεση τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΥΕ για τους οποίους συντάσσονται κάθε δύο χρόνια. Η συμπλήρωση του εντύπου είναι υποχρεωτική για τον αξιολογούμενο και πρέπει να γίνεται το πρώτο 15νθήμερο του Ιανουαρίου. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους που υπηρέτησαν στην οργανική μονάδα στην οποία προΐσταται κατά το προηγούμενο έτος για πέντε τουλάχιστον μήνες, ανεξάρτητα αν είχαν τοποθετηθεί με έγγραφο ή όχι έστω και αν κατά τον χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετούν σε άλλες υπηρεσίες.

2. Αν ο προϊστάμενος αξιολογητής απέβαλε την ιδιότητά του αυτή πριν από την 31 Ιανουαρίου λόγω τοποθέτησης μετάθεσης, μετακίνησης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία, συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους που υπηρέτησαν στην οργανική μονάδα κατά το έτος το οποίο αφορά η έκθεση για πέντε τουλάχιστον μήνες.

3. Στην περίπτωση που ο προιστάμενος άσκησε καθήκοντα για πέντε τουλάχιστον μήνες, αλλά απομακρύνθηκε από αυτά πριν την 31 Ιανουαρίου λόγω υποβιβασμού ή λύσης της υπαλληλικής σχέσης δεν συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης εκτός από την περίπτωση που η υπαλληλική σχέση λύθηκε λόγω παραίτησης ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας. Στην περίπτωση αυτή οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας προσωπικού πριν από την παράδοση των καθηκόντων. Κατ' εξαίρεση όταν αξιολογητές είναι Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας μπορεί να συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και σε περίπτωση που αποχωρήσουν από τη θέση τους μπορεί να συντάξουν εκθέσεις αξιολόγησης μέσα σε δύο τουλάχιστον μήνες από την αποχώρησή τους.

4.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου αυτού σε καμιά περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε μηνών.  


  
'Αρθρο 19 : Δικαίωμα ένστασης

1.Ο αξιολογούμενος δικαιούται να ασκήσει τις ακόλουθες ενστάσεις για τις οποίες αποφαίνονται το υπηρεσιακό συμβούλιο.
α) 'Ενσταση διόρθωσης της βαθμολογίας στην περίπτωση που η διαφορά βαθμολογίας στις ομάδες κριτηρίων μεταξύ του πρώτου και δεύτερου αξιολογητή είναι μεγαλύτερη των δύο (2) βαθμών με αίτημα τη διόρθωση της βαθμολογίας  στις ομάδες αυτές κριτηρίων στον ανώτερο βαθμό του άλλου προισταμένου.
β)   'Ενσταση διόρθωσης της βαθμολογίας του επιθεωρητή αν αυτή είναι κατώτερη του πρώτου ή του δεύτερου αξιολογητή κατά τρείς (3) τουλάχιστον βαθμούς στις αντίστοιχες ομάδες κριτηρίων.
γ)   'Ενσταση μεροληψίας του ενός ή και των δύο αξιολογητών ή του Επιθεωρητή με αίτημα την εξολοκλήρου διαγραφή της έκθεσης μόνο σε περίπτωση που αξιολογούμενος βαθμολογήθηκε με βαθμό 6 ή κατώτερο σε δύο (2) τουλάχιστον ομάδες κριτηρίων.
δ)   'Ενσταση διαγραφής γεγονότων που τυχόν διαλαμβάνονται στην αιτιολογία της αξιολόγησής τους ως ανακριβών σε πειριπτώσεις βαθμολόγησης με βαθμό 4 και κάτω, με αίτημα τη διόρθωση της βαθμολογίας.

2.   Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την κατά την παρ. 1 του άρθρου 21 γνωστοποίηση της έκθεσης στον υπάλληλο ή από τη συμπλήρωση του τριμήνου από τότε που έλαβε γνώση.

3.   Η ένσταση πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα
πραγματικά περιστατικά στα οποία ο υπάλληλος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς του.

'Αρθρο 21 : Γνωστοποίηση των εκθέσεων

1. Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται υποχρεωτικά στον υπάλληλο που αφορά, αφού συμπληρωθούν από την υπηρεσία η στήλη που περιέχει την βαθμολογία του Α' αξιολογητή η στήλη που περιέχει τη βαθμολογία του Επιθεωρητή καθώς και το μέρος του εντύπου (1) "Αποτέλεσμα κρίσης ειδικής επιτροπής αξιολόγησης για την ειδική αιτιολογία". Η γνωστοποίηση γίνεται με τη φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας προσωπικού και περιλαμβάνει την τελευταία σελίδα έκθεσης.

2. Ο υπάλληλος δικαιούται οποτεδήποτε να ζητεί και να λαμβάνει πλήρη γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής του, από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού, θέτοντας επί του εντύπου της έκθεσης αξιολόγησης την υπογραφή του και την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση.  


'Αρθρο 22 : Διαδικασία ένστασης

1. Η ένσταση κατατίθεται στην υπηρεσία που ο υπάλληλος υπηρετεί. Αντίγραφο ή φωτοτυπικό αντίγραφο παραδίδεται ή αποστέλλεται με τη φροντίδα της υπηρεσίας στους αξιολογητές των οποίων η βαθμολόγηση αμφισβητείται από τον υπάλληλο και οι οποίοι υποχρεούνται σε δέκα εργάσιμες ημέρες από τη λήψη του αντιτύπου της ένστασης να παραδώσουν ή αποστείλουν στην υπηρεσία ειδικό καθένας σημείωμα στο οποίο διατυπώνονται οι απαντήσεις στους ισχυρισμούς του υπαλλήλου. Το ειδικό αυτό σημείωμα μαζί με την ένσταση διαβιβάζονται στην αρμόδια υπηρεσία προσωπικού για την εισαγωγή τους στο υπηρεσιακό συμβούλιο. Δεν απαιτείται ειδικό σημείωμα αν στο μεταξύ έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση του προισταμένου.

2. Οι προιστάμενοι των υπηρεσιών κατά τη διαβίβαση της ένστασης βεβαιώνουν την ημερομηνία που έλαβε ο υπάλληλος γνώση της έκθεσης αξιολόγησής του, αν τούτο προκύπτει από στοιχεία της υπηρεσίας τους.

3. Αν ο αξιολογητής του οποίου αμφισβητείται με την ένσταση η βαθμολογία, υπηρετεί εκτός της υπηρεσίας του υπαλλήλου που ασκεί την ένσταση η υπηρεσία του υπαλλήλου μπορεί να διαβιβάσει την ένσταση στην αρμόδια υπηρεσία προσωπικού κοινοποιώντας το έγγραφό της και συναποστέλλοντας ταυτόχρονα και στον οικείο προιστάμενο αντίτυπο της ένστασης με την υπόδειξη να αποστείλει το ειδικό σημείωμά του απευθείας στην υπηρεσία προσωπικού.

4.  Σε περίπτωση απουσίας του υπαλλήλου από την υπηρεσία του (λόγω ασθενείας, εκπαιδευτικής άδειας κλπ.) η ένσταση αποστέλλεται και ταχυδρομικά επί αποδείξει.  
  

'Αρθρο 23 :  Εξέταση ενστάσεων

1. Το υπηρεσιακό συμβούλιο αφού εκτιμήσει τα σχετικά στοιχεία αποφασίζει είτε την απόρριψή της της ένστασης είτε τη διόρθωση ή την εξολοκλήρου διαγραφή της έκθεσης ανάλογα με το αίτημα της ένστασης. Δικαιούται να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τον αξιολογητή ή τον αξιολογούμενο και γενικώς να ενεργήσει για την διακρίβωση των προβαλλομένων ισχυρισμών. Το υπηρεσιακό συμβούλιο θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει αποφανθεί για τις ενστάσεις εντός δύο μηνών από την εισαγωγή τους σ' αυτό.

2.  Αν το υπηρεσιακό συμβούλιο κάνει δεκτή την ένσταση διόρθωσης, σημειώνεται το αποτέλεσμα στον ειδικό χώρο του εντύπου καθώς και τα στοιχεία του πρακτικού του Υπηρεσιακού συμβουλίου. Στη συνέχεια ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας προσωπικού αναγράφει τη βαθμολογία του υπηρεσιακού συμβουλίου στην οικεία στήλη όπου αναγράφεται η οριστική βαθμολογία κατά ομάδα κριτηρίων.

3.  Αν το υπηρεσιακό συμβούλιο αποφασίσει την εξολοκλήρου διαγραφή της έκθεσης ο αρμόδιος υπάλληλος ενεργεί, όπως στο προηγούμενο εδάφιο. Η διαγραφή μπορεί να αφορά τη βαθμολογία του ενός μόνο αξιολογητή ή και των δύο, ανάλογα με το αίτημα της ένστασης.

4.  Στην περίπτωση που το υπηρεσιακό συμβούλιο επιλαμβάνεται ένστασης η οποία στρέφεται κατά της βαθμολογίας τους ενός μόνο αξιολογητή, η τυχόν διόρθωση της βαθμολογίας του ή η απόρριψη της ένστασης από το υπηρεσιακό συμβούλιο δεν επηρεάζει τη βαθμολογία του άλλου αξιολογητή.  
« Τελευταία τροποποίηση: 27/01/2010 by root »


Αποσυνδεδεμένος ανεξάρτητος

 • Full Member
 • ***
  • ΔΕ Διοικητικών Γραμ./Διοικητικού Λογιστ.
  • Υπουργείο
{3. Στην περίπτωση που ο προιστάμενος άσκησε καθήκοντα για πέντε τουλάχιστον μήνες, αλλά απομακρύνθηκε από αυτά πριν την 31 Ιανουαρίου λόγω υποβιβασμού ή λύσης της υπαλληλικής σχέσης δεν συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης εκτός από την περίπτωση που η υπαλληλική σχέση λύθηκε λόγω παραίτησης ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας. Στην περίπτωση αυτή οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας προσωπικού πριν από την παράδοση των καθηκόντων. Κατ' εξαίρεση όταν αξιολογητές είναι Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας μπορεί να συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και σε περίπτωση που αποχωρήσουν από τη θέση τους μπορεί να συντάξουν εκθέσεις αξιολόγησης μέσα σε δύο τουλάχιστον μήνες από την αποχώρησή τους. }

Ανήσυχε καλημέρα και καλό μήνα. Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τις εκθέσεις αξιολόγησης. Στην παράγραφο 3 του αρθρου 18 αναφέρει για "λύση της υπαλληλικής σχέσης".. τι γίνεται σε περίπτωση που  ένας προϊστάμενος έχει παύσει της ιδιότητας του πριν της 31/01 λόγω διεξαγωγής προανακριτικής και επικείμενης εδε? Είναι σε θέση να αξιολογήσει? Μπορεί  ένας υπάλληλος σε αυτήν την περίπτωση να μη δεχτεί να αξιολογηθεί απο το συγκεκριμένο προϊστάμενο?

Ευχαριστώ πολύ


Αποσυνδεδεμένος ανεξάρτητος

 • Full Member
 • ***
  • ΔΕ Διοικητικών Γραμ./Διοικητικού Λογιστ.
  • Υπουργείο
Ν 3584/2007: Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

Άρθρο 109

 Συνέπειες αργίας

 1. Ο υπάλληλος ο οποίος τελεί σε κατάσταση αργίας απέχει από την άσκηση των κύριων και παρεπόμενων καθηκόντων του. κλπ.κλπΚαταρχήν σε ευχαριστώ για τήν άμεση απάντηση, αλλά αυτό που ρωτώ εγώ είναι αν ένας προϊστάμενος που έχει παύσει απο τη θεση προϊσταμένου πριν τις 31/01 (δεν εχει τεθει ακόμη σε αργία)- εχει ωστόσο συμπληρώσει το απαιτούμενο 5 μηνο - μπορεί να βαθμολογήσει.

Με εκτίμηση

Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

 • Hero Member
 • *****
  • ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ανεξάρτητε ! ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΣΑΙ υποβιβασΘηκε; εχει επέλθει λύση της υπαλληλικής  του σχέσης; βρίσκεται ΕΔΕ σε εξέλιξη;ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ(ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ-ΕΔΕ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧ.ΠΟΙΝΗΣ(ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ  ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ-ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ;ΕΧΕΙ ΒΓΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ;ΕΧΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ..ΜΗΠΩΣ Η ΕΔΕ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΥ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙ; ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
« Τελευταία τροποποίηση: 01/02/2011 by ANHSYXOS »

Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

 • Hero Member
 • *****
  • ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑstagplace!ΜΑΛΛΟΝ ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΟΥΣΑ ΟΤΙ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΙΒΑΣΘΕΙ ΑΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ..Στην περίπτωση που ο προιστάμενος άσκησε καθήκοντα για πέντε τουλάχιστον μήνες, αλλά απομακρύνθηκε από αυτά πριν την 31 Ιανουαρίου λόγω υποβιβασμού δεν συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης  ΘΑ ΕΛΕΓΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΣΚΟΠΙΜΟ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΥΠΟΜΟΝΗ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΡΩΤΟΝΤΑ..Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ(ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΥΤΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ  ΘΕΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ) ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ; ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ.. ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Αποσυνδεδεμένος arpmar

 • Full Member
 • ***
  • ΔΕ Διοικητικών Γραμ./Διοικητικού Λογιστ.
  • Ν.Π.Δ.Δ.
Καλημέρα σας και καλό μήνα,
 
Σχετικά με τις ενστάσεις των εκθέσεων αξιολόγησης.
Η βαθμολογία που μου έβαλε ο προϊστάμενός μου ήταν εξαιρετικά χαμηλή (5,3 - 3,6 - 4,5 - 4,5). Εντάξει, το περίμενα, η κακία, η αναξιοπρέπεια και η εμπάθεια δεν έχει όρια σε μερικούς ανθρώπους... Αυτός είναι ο τρόπος που σκαρφίστηκε τώρα, ώστε να καθυστερήσει τη μετάταξή μου. Να ρωτήσω τώρα :

1. Από το τμήμα προσωπικού μου έστειλαν μόνο τη βαθμολογία. Δε θα έπρεπε κανονικά να μου στείλουν και την αιτιολογία που σημείωσε για το 3,6 ?

2. Είμαι σε Κέντρο Υγείας, άρα ο αξιολογητής είναι ένας - ο προϊστάμενός μου. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω και 2ο βαθμό από το Διευθυντή του Διοικητικού ? Οι νοσηλευτές δεν παίρνουν βαθμό και από τη Διευθύνουσα του Νοσοκομείου ή μήπως κάνω λάθος ?

3. Όταν το θέμα μου περάσει από το Υ.Σ. θα μπορώ να παραστώ, ώστε να υπερασπιστώ τις θέσεις μου ? Υπάρχει περίπτωση να συνεδριάσουν και να αποφασίσουν ερήμην μου ? Θα πρέπει να παραβρεθεί και ο προϊστάμενός μου ?

4. Πόσο καιρό θα με καθυστερήσει η όλη διαδικασία ? 

Ευχαριστώ.
 

Αποσυνδεδεμένος ανεξάρτητος

 • Full Member
 • ***
  • ΔΕ Διοικητικών Γραμ./Διοικητικού Λογιστ.
  • Υπουργείο
Μαλλον ANHSYXOS σου χαλασα την συνταγη, ο ανεξαρτητος πουθενα δεν εθεσε θεμα υποβιβασμου, μονο παυσης λογω επικειμενης ΕΔΕ δηλ. δυνητικη αργια οπως ειπα και πιο πριν. Βασει αυτων που λεει αυτες τις απαντησεις θα παιρνει, δεν θα του τα βγαζουμε με το τσιγγελι.


Εχεις δίκιο, δεν υπαρχει υποβιβασμος. Πιθανοτα να μην το διευκρινισα σωστα - ειναι λιγο λεπτο το ζητημα και ζηταω συγνωμη -. Δεν υπαρχει υποβιβασμος, ουτε καποια ποινη, μεχρι στιγμης τουλαχιστον. Αυτο που υπαρχει ειναι προσωρινη παυση λογω προανακριτικης διαδικασιας. Αυτο θελουμε να διευκρινισουμε εδω. Τι γινεται σε αυτην την περιπτωση? Οταν δηλ ενας προισταμενος εχει παυσει για αυτο το λογο? Η παυση απο προϊσταμενος δεν ειναι λυση υπαλληλικης σχεσης? Εαν δε θελουμε να αξιολογηθουμε απο το συγκεκριμενο ατομο μπορουμε να επικαλεστουμε αυτο? η' διαφορετικα θα περιμενουμε να αξιολογηθουμε και μετα θα κανουμε τις ενστασεις μας, αν χρειαστει?

Αποσυνδεδεμένος arpmar

 • Full Member
 • ***
  • ΔΕ Διοικητικών Γραμ./Διοικητικού Λογιστ.
  • Ν.Π.Δ.Δ.
stagplace,
Φαντάζομαι ότι η τελευταία σου απάντηση αφορούσε στο δικό μου ερώτημα.
Έχω ήδη υποβάλλει την ένστασή μου, οπότε θα πρέπει να περιμένω λίγο για το Υπηρεσιακό. Απλά αναρωτιέμαι πόσο ακόμα μπορούν να με καθυστερήσουν...

Θα το εκτιμούσα αν κάποιος απαντούσε και στα υπόλοιπα ερωτήματά μου.

Ευχαριστώ
« Τελευταία τροποποίηση: 01/02/2011 by arpmar »

Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

 • Hero Member
 • *****
  • ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΟΒΑΡΗ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΥΠΟΘΕΣΗ(ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΑΦΗ ΕΙΚΟΝΑ) ΚΑΤΑΘΕΤΩ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΑΠΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:Διαθεσιμότητα- Αργία- Αναστολή άσκησης καθηκόντων


Ιδιαίτερη μνεία θεωρώ ότι χρειάζεται να γίνει στους θεσμούς  της διαθεσιμότητας και της αργίας που αναφέρονται στις Υπηρεσιακές μεταβολές στον Υ.Κ.( Ν.3528/07).
Ειδικά στα άρθρα 99 έως και 105, στα οποία μπορείτε, αν χρειαστεί, να ανατρέξετε, καταγράφονται όσα αφορούν στους θεσμούς αυτούς καθώς και οι συνέπειες εφαρμογής τους. Επιπλέον θα ήθελα να επισημάνω:
1.   Δεν πρέπει να συγχέεται η αργία με την διαθεσιμότητα λόγω νόσου ή λόγω κατάργησης θέσης, υπηρεσίας ή κλάδου. Η διαφορά μεταξύ τους βρίσκεται κυρίως στο στοιχείο της υπαιτιότητας. Ενώ η αργία προϋποθέτει υπαιτιότητα του υπαλλήλου, η διαθεσιμότητα δημιουργείται συνεπεία γεγονότων για τα οποία ο υπάλληλος δεν έχει υπαιτιότητα ( π.χ. ασθένεια, κατάργηση θέσης)
2.   Η αργία δεν αποτελεί πειθαρχική ποινή αλλά εξαιρετικό διοικητικό μέτρο προσωρινού χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν προδικάζει ενοχή του υπαλλήλου( ΣτΕ 2818/1965, 1548/1970, 649/1987, 1506/1989, 140/1992)
Η θέση του υπαλλήλου σε αργία, ακόμη και μετά την έκδοση απόφασης επαναφοράς από την αργία, δεν εμποδίζει το πειθ. όργανο, όταν κρίνει κατ΄ουσίαν την υπόθεση,να τιμωρήσει πειθαρχικά τον υπάλληλο (ΣτΕ 101/1968)
Η αργία διακρίνεται σε αυτοδίκαιη ή υποχρεωτική και σε δυνητική ( αρθρ.103,104 του Υ.Κ.), ανάλογα με το στάδιο της ποινικής ή πειθ.δίωξης.
Είναι υποχρεωτική όταν
•   Ο υπάλληλος στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία, ύστερα από ένταλμα προσωρινής κράτησης ή δικαστική απόφαση, έστω και αν απολύθηκε με εγγύηση.
•   Επιβλήθηκε στον υπάλληλο η ποινή της οριστικής παύσης.
Είναι δυνητική , δηλαδή η Διοίκηση μπορεί να την επιβάλει, όταν:
•    ::) ::) ::) ::)Εχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία ( κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, απιστία περί την υπηρεσία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμηση καθ΄υποτροπή, παράβαση των διατάξεων περί ναρκωτικών)
•   Εχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα το οποίο μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης.
 
 ::) ::)Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, όταν διακυβεύεται το συμφέρον της υπηρεσίας, μπορεί να επιβληθεί από τον προϊστάμενο της αρχής στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος, το μέτρο της αναστολής της άσκησης των καθηκόνων του. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το υπηρ. συμβούλιο συνέρχεται και αποφασίζει για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία ( αρθρ.104 ).

 ::) ::) ::)«Παν πρόσωπον κατηγορούμενον επί αδικήματι τεκμαίρεται ότι είναι αθώον μέχρι της νομίμου αποδείξεως της ενοχής του» (αρθρ.14 παρ.2 του ΔΣ του ΟΗΕ και αρθρ.72,73,96 επ., 100 επ, 284 παρ.3 ΚΠΔ). Το τεκμήριο αθωότητας απορρέει από την αρχή του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου.
Κανείς κατηγορούμενος δεν μπορεί να θεωρηθεί  ένοχος προτού εκδοθεί η πειθαρχική απόφαση που καθορίζει και το αποτέλεσμα. Η λήψη προληπτικών μέτρων σε βάρος του, ούτε αλλοιώνει ούτε αδυνατίζει την έννοια του τεκμηρίου της αθωότητας. Άρθρο 123 «Η πειθαρχική δίωξη αρχίζει είτε με την κλήση του υπαλλήλου σε απολογία είτε με την
παραπομπή του στο υπηρεσιακό συμβούλιο   »
Άρθρο 125 «1   2.Το παραπεμπτήριο έγγραφο κοινοποιείται στον διωκόμενο υπάλληλο και
αποστέλλεται μαζί με το φάκελο της υπόθεσης στο υπηρεσιακό συμβούλιο. Η παράλειψη κοινοποίησης του παραπεμπτηρίου εγγράφου συνεπάγεται την ακυρότητα της πειθαρχικής διαδικασίας, εκτός αν ο διωκόμενος υπάλληλος έλαβε αποδεδειγμένως; πλήρη γνώση του με άλλον τρόπο. 3. Η έκδοση του παραπεμπτηρίου εγγράφου καταργεί την εκκρεμή πειθαρχική διαδικασία ενώπιον άλλου πειθαρχικού οργάνου. 4. Το παραπεμπτήριο έγγραφο δεν ανακαλείται». Άρθρο 142 (όπως στο άρθρο αυτό προστέθηκε εδάφιο στην παράγραφο 1 με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του ν. 2839/2000 και όπως η παράγραφος 4 αυτού αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 7   του   άρθρου   15   του  ν.   2839/2000)   «   Ι.Οι   αποφάσεις  των  πειθαρχικώς  προϊσταμένων,
   υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι αποφάσεις των
υπηρεσιακών συμβουλίων που έκριναν σε πρώτο βαθμό υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του
 
4
δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου, από τον υπάλληλο που τιμωρήθηκε, στις περιπτώσεις επιβολής της πειθαρχικής ποινής του προστίμου αποδοχών ενός (1) μηνός και άνω, της στέρησης του δικαιώματος για προαγωγή, του υποβιβασμού, της προσωρινής και οριστικής παύσης. Όλ£ς οι αποφάσεις των υπηρεσιακών συμβουλίων που έκριναν σε πρώτο βαθμό υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου, υπέρ της διοίκησης, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο β' της επόμενης παραγράφου.2.Ένσταση ενώπιον του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου
πειθαρχικού συμβουλίου δικαιούνται να ασκήσουν: α)   β)   3. Η ένσταση ασκείται μέσα σε
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον υπάλληλο ή από την
περιέλευσή της στα όργανα που δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση   4.  Τα πειθαρχικά
συμβούλια (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμιο) όταν κρίνουν μετά από ένσταση του υπαλλήλου ή υπέρ του δεν μπορούν να χειροτερέψουν τη θέση του. Όταν κρίνουν ένσταση υπέρ της διοίκησης, δεν μπορούν να επιβάλλουν ελαφρότερη ποινή από αυτήν που επιβλήθηκε. Όταν ασκούνται ενστάσεις τόσο από τον υπάλληλο όσο και υπέρ της διοίκησης, το πειθαρχικό συμβούλιο τις κρίνει από κοινού και δεν δεσμεύεται ως προς την ποινή που θα επιβάλει. 5.Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκηση της αναστέλλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής ποινής».
Άρθρο 145 (όπως η παράγραφος 3 αυτού αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 15 του ν. 2839/2000) « 1. Προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με το άρθρο 121, δικαιούται να ασκήσει ο υπάλληλος που τιμωρήθηκε. 2. Η προθεσμία και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας διέπονται από τις κείμενες διατάζεις. 3, Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αποφάσεις που επιβάλλουν την ποινή της προσωρινής ή οριστικής παύσης ή του υποβιβασμού. Το Συμβούλιο της Επικρατείας μπορεί με απόφαση του να αναστείλει την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης, εφόσον πιθανολογεί ανεπανόρθωτη βλάβη του προσφεύγοντα ή ευδοκίμηση της προσφυγής. Στην περίπτωση αυτήν, η εκδίκαση της προσφυγής γίνεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη χορήγηση της αναστολής, άλλως η χορηγηθείσα αναστολή εκτέλεσης της πειθαρχικής απόφασης παύει να ισχύει. Στην περίπτωση κατά την οποία έχει ασκηθεί προσφυγή κατά της απόφασης η οποία επιβάλλει την ποινή της προσωρινής ή οριστικής παύσης ή του υποβιβασμού, η εκδίκαση της προσφυγής γίνεται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την άσκηση της, άλλως η πειθαρχική απόφαση εκτελείται από την οικεία υπηρεσία ή το Ν.Π.Δ.Δ. κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1. 4. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, όταν κρίνει μετά από προσφυγή μπορεί να χειροτερεύσει τη θέση του υπαλλήλου.».
 
5
Άρθρο 145. « 1. Η τελεσίδικη απόφαση εκτελείται υποχρεωτικώς. Η εκτέλεση γίνεται από την οικεία υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Παράλειψη εκτέλεσης της ποινής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. 2. Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής κατά απόφασης που επιβάλλει την ποινή της οριστικής παύσης, η λύση της υπαλληλικής σχέσης επέρχεται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. 3. Κατά το χρόνο της προσωρινής παύσης ο υπάλληλος απέχει από κάθε υπηρεσία. Ο χρόνος της προσωρινής παύσης δεν θεωρείται
χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. 4   5. Η πειθαρχική απόφαση, η οποία επιβάλλει πρόστιμο,
εκτελείται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας που εντέλλεται την πληρωμή των αποδοχών του υπαλλήλου. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση, το πρόστιμο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα για την είσπραξη δημοσίων εσόδων. Για την καταβολή βαρύνεται αποκλειστικά ο υπάλληλος
και όχι οι κληρονόμοι του   »
Άρθρο 113. « Ο υπάλληλος ο οποίος απώλεσε την υπαλληλική ιδιότητα με οποιονδήποτε τρόπο δε διώκεται πειθαρχικώς, η πειθαρχική όμως διαδικασία, η οποία τυχόν έχει αρχίσει, συνεχίζεται και μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης με εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου. Η τυχόν καταδικαστική απόφαση που εκδίδεται στην περίπτωση αυτή παραμένει ανεκτέλεστη.». Άρθρο 103. « 1. Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία ο υπάλληλος ο οποίος στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία, ύστερα από ένταλμα προσωρινής κράτησης ή δικαστική απόφαση, έστω και αν απολύθηκε με εγγύηση. 2. Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία ο υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή της οριστικής παύσης. Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση της πειθαρχικής απόφασης και λήγει την τελευταία ημέρα της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή την ημέρα που δημοσιεύτηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφόσον έχει ασκηθεί προσφυγή. 3. Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκοντα του, εάν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο έχει τεθεί σε αργία.».
Άρθρο 104. « 1. Μπορεί να τεθεί σε αργία ο υπάλληλος κατά του οποίου: α) έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα, το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία και προκειμένου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, εφόσον έχει παραπεμφθεί στο ακροατήριο, β) έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα, το οποίο μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης και γ) υπάρχει βάσιμη υπόνοια για άτακτη διαχείριση, η οποία στηρίζεται σε
έκθεση προϊσταμένης αρχής ή του αρμόδιου επιθεωρητή. 2   3. Η πράξη, με την οποία  ο
υπάλληλος τίθεται σε δυνητική αργία ή επαναφέρεται στα καθήκοντα του, εκδίδεται μετά από
απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου   Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της πράξης αυτής
είναι ο υπουργός ή το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου
 
6
δικαίου ,ή αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου πράξης. Ο υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκοντα του από την κοινοποίηση της πράξης επαναφοράς ή αυτοδίκαια από την τελεσιδικία της ποινικής απόφασης που δεν συνεπάγεται έκπτωση, ή της διοίκησης των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου.  4   5. Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση της σχετικής πειθαρχικής
απόφασης, η οποία δεν επιβάλλει την ποινή της οριστικής παύσης.».
Άρθρο 105, «Ι. Ο υπάλληλος ο οποίος τελεί σε κατάσταση αργίας απέχει από την άσκηση των
κύριων και παρεπομένων καθηκόντων του. 2. Στον υπάλληλο που τελεί σε κατάσταση αργίας
καταβάλλεται το ήμισυ των αποδοχών του   3   4. Οι διατάξεις των άρθρων 31-35
του παρόντος Κώδικα εφαρμόζονται και κατά τη διάρκεια της αργίας.»
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
« Τελευταία τροποποίηση: 01/02/2011 by ANHSYXOS »

Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

 • Hero Member
 • *****
  • ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
ΜΗΠΩΣ ΞΕΡΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΠΟΣΟ ΘΑ ΑΠΕΧΕΙ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ;ΜΗΠΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΥ ΛΕΣ ΟΤΙ ΤΟΥ ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΕ;Η λήψη προληπτικών μέτρων σε βάρος του, ούτε αλλοιώνει ούτε αδυνατίζει την έννοια του τεκμηρίου της αθωότητας.  Η αργία δεν αποτελεί πειθαρχική ποινή αλλά εξαιρετικό διοικητικό μέτρο προσωρινού χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν προδικάζει ενοχή του υπαλλήλου( ΣτΕ 2818/1965, 1548/1970, 649/1987, 1506/1989, 140/1992 ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΖΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΘΑ ΠΩ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:ΕΑΝ ΔΙΚΑΙΩΘΕΙ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΤΕ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΛΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ;ΠΩΣ ΕΝ ΠΑΣΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΕΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ;ΑΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣΕΙ Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΝΗ..Η ΕΚΘΕΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ..ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ