*

Διαφήμιση

Αποστολέας Θέμα: Παραίτηση δημοσίων υπαλλήλων (νομοθεσία)  (Αναγνώστηκε 5056 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

  • Hero Member
  • *****
    • ΠΕ Νοσηλευτικής
    • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
1. Η παραίτηση αποτελεί δικαίωμα του υπαλλήλου και υποβάλλεται εγγράφως. Αίρεση, όρος ή προθεσμία στην αίτηση παραίτησης θεωρούνται ότι δεν έχουν γραφεί.

2. Η παραίτηση θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί αν κατά την υποβολή της εκκρεμεί ποινική δίωξη για πλημμέλημα από τα αναφερόμενα στην περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 8 ή για κακούργημα ή πειθαρχική δίωξη ενώπιον του υπηρεσιακού συμβουλίου για παράπτωμα που μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης ή αν η ποινική ή πειθαρχική δίωξη ασκηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της παραίτησης και πριν την αποδοχή της. Στην περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης μετά την  υποβολή αίτησης παραίτησης, εφόσον η πειθαρχική υπόθεση δεν κδικασθεί σε πρώτο βαθμό εντός έξι (6) μηνών, ο υπάλληλος δικαιούται να υποβάλει νέα αίτηση παραίτησης κατά τους όρους του παρόντος άρθρου.- 3 -4

5. Η παραίτηση γίνεται αποδεκτή με πράξη που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο και δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η υπηρεσία δεν μπορεί να κάνει αποδεκτή την παραίτηση πριν από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της. Αν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της παραίτησης ο υπάλληλος επανέλθει με δεύτερη αίτηση,   εμμένοντας στην παραίτηση του, αυτή γίνεται αυτοδικαίως  αποδεκτή και λύεται η υπαλληλική σχέση από την ημέρα υποβολής της δεύτερης αίτησης.

Η παραίτηση θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση,  αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης εκδίδεται   διαπιστωτική πράξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.- 6......

Άρθρο 157 «1. Η λύση της υπαλληλικής σχέσης διενεργείται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του μονομελούς οργάνου διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Εκτός από τις περιπτώσεις αυτοδίκαιης λύσης, η υπαλληλική σχέση λύεται με την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο. Αν η απόφαση αυτή δεν κοινοποιηθεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της, η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως από την πάροδο εικοσαημέρου».

Η παραίτηση μονίμου υπαλλήλου από την θέση την οποία ήδη κατέχει αποτελεί δικαίωμα αυτού, διότι η υπαλληλική σχέση είναι εθελούσια και δεν επιβάλλεται υποχρεωτικά (βλ. άρθρ 4 παρ. 4 και παρ. 6, 103 παρ. 2 και παρ. 4, 104 παρ. 1 Συντάγματος και άρθρα 14, 18 και 19 Υ.Κ. - ΣτΕ 3381/1994 και Ν.Σ.Κ. 352/2003). Λόγω δε της ιδιάζουσας σημασίας την οποία ενέχει η παραίτηση τόσον για τον υπάλληλο εφόσον με την αποδοχή αυτής λύεται οριστικώς η υπηρεσιακή του σχέση και τερματίζεται η σταδιοδρομία του, όσο και για τη Διοίκηση, η οποία πρέπει να μεριμνήσει για την πλήρωση του δημιουργούμενου εκ της παραιτήσεως κενού, υποβάλλεται πάντοτε εγγράφως και χωρίς πρόσθετους ορισμούς (αίρεση, όρο, προθεσμία), οι οποίοι άλλως θεωρούνται ως μη γεγραμμένοι (βλ. Α. Τάχου, Ι. Συμεωνίδη Ερμ. Υπαλλ. Κώδικα, έκδοση 1999, κεφ. Β'υπό το άρθρο 149, σελ. 996 επ).

2. Κατ' απόκλιση από τον κανόνα της λύσεως της υπαλληλικής
σχέσεως από την κοινοποίηση στον υπάλληλο της πράξεως απολύσεως του, στην περίπτωση της παραιτήσεως του υπαλλήλου δι' υποβολής δύο αιτήσεων παραιτήσεων, της δεύτερης, περί εμμονής του υπαλλήλου στην υποβληθείσα δια της πρώτης αιτήσεως παραίτηση του, υποβαλλομένης εντός της προβλεπόμενης στην παρ.5, εδάφιο τρίτο, του άρθρου 149 προθεσμίας, οπότε κατά ρητή επιταγή του νόμου αυτή γίνεται «αυτοδικαίως» δεκτή, η λύση της υπαλληλικής σχέσεως επέρχεται από την ημέρα υποβολής της δεύτερης αιτήσεως. Παρέχεται, δηλαδή, στην περίπτωση αυτή (υποβολής δύο αιτήσεων παραιτήσεως), δυνατότητα άμεσης αποχωρήσεως του υπαλλήλου από την Υπηρεσία (Αιτ.Εκθ. Μέρος Α'- Γενικό Υ.ΣΤ', Β'), περί της λύσεως δε εκδίδεται απλώς διαπιστωτική πράξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπως ορίζει το πέμπτο και τελευταίο εδάφιο της αυτής ως άνω παραγράφου του άρθρου 149 εφαρμοζομένου και στην προκειμένη περίπτωση για την ταυτότητα του νομικού λόγου. (βλ. Α. Τάχου - Ι. Συμεωνίδη ο.π. σελ. 999). Η έκδοση της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξεως και η δημοσίευση της δεν μεταφέρει σε μεταγενέστερο χρόνο τη λύση της υπαλληλικής σχέσεως, η οποία έχει επέλθει βάσει της ως άνω διατάξεως από της υποβολής της δεύτερης αιτήσεως, αλλ' απλώς βεβαιώνει ένα γεγονός το οποίο ήδη έχει επιστεί κατ' απαίτηση του νόμου.
« Τελευταία τροποποίηση: 25/03/2010 by root »