*

Διαφήμιση

Αποστολέας Θέμα: "ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΙΣΧΥΟΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ"  (Αναγνώστηκε 2155 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Kavirios

  • Jr. Member
  • **
    • ΠΕ Διοικητικού / Οικονομικού
    • Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ IV
Συν.: 3η/17.2.2009
ΠΡΑΚΤΙΚΑ

 Το IV Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποτελούμενο από την Ελένη Φώτη, Αντιπρόεδρο, ως Πρόεδρο, τις Συμβούλους Μαρία Αθανασοπούλου και Δέσποινα Κωνσταντάρα-Καββαδία, ως μέλη, και τους Παρέδρους Κωνσταντίνο Εφεντάκη και Αγγελική Πανουτσακοπούλου, οι οποίοι μετέχουν με συμβουλευτική ψήφο.
Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που βρίσκεται στην
Αθήνα, στις 17 Φεβρουαρίου 2009, με την παρουσία της Γραμματέως του Διονυσίας Κεραμισάνου.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή εξέτασε τις εξής υποθέσεις :

ΘΕΜΑ Α'

  Την από 31.12.2008 έκθεση αμφιβολιών της Επιτρόπου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, με την οποία ζητείται η γνώμη του
Τμήματος αναφορικά με τη θεώρηση ή μη του 1764, οικονομικού έτους 2008,
χρηματικού εντάλματος του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά
«ΜΕΤΑΞΑ», ποσού 107.016,24 ευρώ, το οποίο εκδόθηκε υπέρ του ..........
και αφορά στην καταβολή του υπολοίπου των, τόκων υπερημερίας, επί της
αναγνωρισθείσας με την 391/2008 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά
οφειλής του Νοσοκομείου, που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του του ν.δ/τος 496/1974.

Στην υπόθεση αυτή ο, ασκών καθήκοντα Αντεπιτρόπου της Επικρατείας,
Σύμβουλος Γεώργιος Βοίλης διατύπωσε τη γνώμη ότι η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη.

Ο Πάρεδρος Κωνσταντίνος Εφεντάκης, που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του
Τμήματος ως εισηγητής της υπόθεσης, εξέθεσε τα ακόλουθα:

  Ι. Με την εξεταζόμενη έκθεσή της, η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
στο Πανεπιστήμιο Πειραιά νομίμως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ. 4 του π.δ/τος 774/1980, ζητεί από το Τμήμα να άρει τις αμφιβολίες της σχετικά
με τη θεώρηση ή μη του 1764, οικονομικού έτους 2008, χρηματικού εντάλματος
του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ», ποσού 107.016,24
ευρώ, το οποίο εκδόθηκε υπέρ του ................. και αφορά στην καταβολή
του υπολοίπου των τόκων υπερημερίας, επί της αναγνωρισθείσας με την 391/2008 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά οφειλής του Νοσοκομείου, που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του επιτοκίου του άρθρου 3 παρ. 2 του ν.
2842/2000 και εκείνου του άρθρου 7 παρ. 2 του ν.δ/τος 496/1974.

Ειδικότερα, οι αμφιβολίες της Επιτρόπου συνίστανται στο εάν, ενόψει των όσων
έγιναν δεκτά με την προαναφερόμενη δικαστική απόφαση, είναι νόμιμη η  
επιβάρυνση του «ΜΕΤΑΞΑ» με τόκους υπερημερίας υπολογιζόμενους με βάση το
εκάστοτε καθοριζόμενο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και εν τοις
πράγμασι πολύ υψηλότερο επιτόκιο που προβλέπεται από το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2842/2000 για τις όλες εν γένει τις οφειλές ή εάν, αντιθέτως, πρέπει, και στη
συγκεκριμένη περίπτωση, να εφαρμοστεί η ειδική διάταξη του 7 παρ. 2 του
ν.δ/τος 496/1974, σύμφωνα με την οποία ο τόκοι υπερημερίας που βαρύνουν τις έναντι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου απαιτήσεις υπολογίζονται πάντοτε με επιτόκιο 6% ετησίως.

Η. Με το άρθρο 98 παρ. 1(α) του Συντάγματος έχει ανατεθεί στο Ελεγκτικό
Συνέδριο η αρμοδιότητα του προληπτικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και των νομικών προσώπων που, με ειδική διάταξη νόμου, υπάγονται στο καθεστώς αυτό. Αναφορικά δε με την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, στο άρθρο 17 του Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου (π.δ. 774/1980, Α' 189) ορίζεται ότι· «1. Το Ελεγκτικόν Συνέδριον α) (...) β) Ασκεί τον κατά το άρθρον 98 του Συντάγματος έλεγχον των δαπανών του Κράτους, ως και των δι' ειδικών νόμων εις τον έλεγχον αυτού υπαγομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου επί τω τέλει της βεβαιώσεως ότι υπάρχει διά ταύτας νομίμως κεχορηγημένη πίστωσις και ότι κατά την πραγματοποίησιν τούτων ετηρήθησαν αι διατάξεις του κωδικός «περί δημοσίου λογιστικού» και παντός άλλου νόμου ή διατάγματος ή κανονιστικής αποφάσεως. 2. (...) 3. Κατά τον υπό του Συνεδρίου ασκούμενον έλεγχον επιτρέπεται η εξέτασις και των παρεμπιπτόντως αναφυομένων ζητημάτων, επιφυλασσομένων των περί δεδικασμένου διατάξεων. 4. (...)»,

Συνεπώς, κατά τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας των δημοσίων δαπανών, το Ελεγκτικό Συνέδριο δικαιούται να προβαίνει στην παρεμπίπτουσα εξέταση της
ύπαρξης του δικαιώματος του φερομένου ως πιστωτή του Δημοσίου ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, με εξαίρεση την περίπτωση που για το δικαίωμα   αυτό υπάρχει δεδικασμένο από απόφαση του αρμοδίου δικαστηρίου.

Οπως είναι προφανές, η ισχύς αυτή του δεδικασμένου, στα πλαίσια του
ασκούμενου από το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχου, είναι αποτέλεσμα της
διαγνωστικής διαδικασίας για το νόμω και ουσία βάσιμο της απαίτησης που
προηγείται δια της σχετικής δικαστικής απόφασης.

Δοθέντος, περαιτέρω, ότι, σύμφωνα με το άρθρο 197 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας (πρβλ. τα άρθρα 321 επομ. Κ.Πολ.Δικ), με την ισχύ του δεδικασμένου περιβάλλεται η τελεσίδικη κρίση του δικαστηρίου περί του παραδεκτού και της υπόστασης ή όχι του ουσιαστικού δικαιώματος, που κατέστη αντικείμενο της δίκης με την υποβολή αίτησης παροχής εννόμου προστασίας ως προς αυτό, η έκταση του δεδικασμένου και της συναφούς δέσμευσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου προσδιορίζονται από το περιεχόμενο του αιτήματος που απευθύνθηκε στο δικαστήριο, καλύπτει δε και τη διάταξη για την εκπλήρωση της παροχής, όπως αυτή περιγράφεται στην απόφαση, ως προς το χρόνο, τον τόπο και τους λοιπούς όρους της εκπλήρωσής της (βλ. την 101/2006 Πράξη VII Τμ. Ελ. Συν.).

III. Εξ άλλου, στο άρθρο 7 παρ. 2 του ν.δ/τος 496/1974 «Περί Λογιστικού
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α' 204) ορίζεται ότι· «Ως νόμιμος και ο της υπερημερίας τόκος πάσης του νομικού προσώπου οφειλής, ορίζεται εις 6% ετησίως, εκτός εάν άλλως ορίζεται δια συμβάσεως ή ειδικού νόμου (...)». Οσον αφορά, επομένως, τα εν λόγω νομικά πρόσωπα, καθιερώνεται, όπως και για το Δημόσιο (βλ. το άρθρο 21 του Κώδικα των νόμων περί δικών του Δημοσίου), απόκλιση από τα γενικώς ισχύοντα για τους λοιπούς οφειλέτες, για τους οποίους το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2842/2000 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων (...) σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ» (Α' 207) προβλέπει ότι το επιτόκιο υπερημερίας καθορίζεται πλέον από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα.

IV. Στην προκειμένη περίπτωση, ο ............., ήγειρε ενώπιον του Τριμελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, την από 22.4.2003 αγωγή, ζητώντας να  
αναγνωρισθεί ότι το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ» του οφείλει το
ποσό των 450.000 ευρώ, ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που
υπέστη από τον υψηλό μηριαίο ακρωτηριασμό του δεξιού του ποδιού, στον οποίον είχε αδικαιολογήτως υποβληθεί εξαιτίας της πλημμελούς εκτέλεσης των
καθηκόντων του ιατρού του Νοσοκομείου .................. Η αγωγή αυτή
έγινε εν μέρει δεκτή με την 2689/2005 απόφαση του παραπάνω δικαστηρίου,
αναγνωρίσθηκε δε η υποχρέωση του «ΜΕΤΑΞΑ» να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 200.000 ευρώ, με τον εκάστοτε οριζόμενο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τόκο υπερημερίας από την επίδοση της αγωγής έως την εξόφληση, αφού, όπως κρίθηκε με την ίδια απόφαση, η διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 του ν.δ/τος 496/1974, που περιορίζει τη σε βάρος των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου τοκοδοσία σε 6% ετησίως, αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, καθώς και στα άρθρα 4 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του Συντάγματος, 6 και 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 2 παρ. 3(α) και (β), 14 παρ. 1 και 26 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, και, επομένως, είναι ανίσχυρη.

 Κατά της προαναφερόμενης απόφασης, το Νοσοκομείο και ο ......... άσκησαν
τις από 7.3.2006 και από 5.4.2006 αντίθετες εφέσεις, επιδιώκοντας το πρώτο
την εξαφάνιση της ως προς όλα τα κεφάλαια αυτής και ο δεύτερος τη
μεταρρύθμιση της ως προς το ύψος της πρωτοδίκως αναγνωρισθείσας χρηματικής Ικανοποίησης.

Οι εφέσεις δε αυτές συνεκδικάσθηκαν στις 26.9.2007 και σχετικώς εκδόθηκε η
391/2008 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, με την οποία η μεν έφεση
του «ΜΕΤΑΞΑ» απορρίφθηκε ως αβάσιμη, ενώ εκείνη του ενάγοντος έγινε δεκτή, με συνέπεια να μεταρρυθμιστεί η 2689/2005 απόφαση του Πρωτοδικείου κατά το οικείο κεφάλαιο της και να αναγνωρισθεί ότι το Νοσοκομείο οφείλει το ποσό των 450.000 ευρώ, «με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας από την επίδοσητης αγωγής μέχρι την εξόφληση».

 Σε εκτέλεση της τελευταίας αυτής απόφασης, εκδόθηκε αρχικά από το «ΜΕΤΑΞΑ» το 1170, οικονομικού έτους 2008, χρηματικό ένταλμα, ποσού 594.000 ευρώ, με το οποίο καταβλήθηκε στο .............αφενός το κεφάλαιο των 450.000 ευρώ και αφετέρου οι επ' αυτού τόκοι υπερημερίας που, υπολογιζόμενοι με επιτόκιο 6% ετησίως, όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 2 του ν.δ/τος 496/1974, ανέρχονταν σε 144.000 ευρώ.

Σε συνέχεια δε της καταβολής αυτής και ύστερα από την από 21.9.2008 εξώδικη
διαμαρτυρία του δικαιούχου της χρηματικής ικανοποίησης για την πλημμελή
συμμόρφωση του Νοσοκομείου προς τα κριθέντα με την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, εκδόθηκε το ήδη επίμαχο χρηματικό ένταλμα, το οποίο αφορά στο υπόλοιπο των τόκων που οφείλονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 2842/2000, ήτοι με βάση υπολογισμού το εκάστοτε καθοριζόμενο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιτόκιο που, κατά τον κρίσιμο χρόνο, κυμάνθηκε μεταξύ 10% και 12,25% ετησίως.

V. Με τα δεδομένα αυτά, έχω τη γνώμη ότι το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα
πρέπει να θεωρηθεί, αφού, όπως τελεσίδικα κρίθηκε με την 391/2008
απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, επικυρωθείσας κατά τούτο της
πρωτόδικης απόφασης, ο νόμιμος τόκος, ο οποίος βαρύνει την έναντι του
Νοσοκομείου απαίτηση του φερομένου ως δικαιούχου, υπολογίζεται με βάση το
εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας με αυτό, δηλαδή, του άρθρου 3 παρ. 2
του ν. 2842/2000, και όχι με εκείνο του άρθρου 7 παρ.2 του ν.δ/τος 496/1974.
Η κρίση δε αυτή, ακόμη και εάν ήθελε υποτεθεί μη ορθή, καλύπτεται από
δεδικασμένο και, επομένως, δεσμεύει το Ελεγκτικό Συνέδριο, στο πλαίσιο της
διαδικασίας του προληπτικού ελέγχου των δημοσίων δαπανών.

 Το Τμήμα, μετά από συζήτηση των μελών του , αποδέχθηκε ομοφώνως την ως
άνω εισήγηση του Παρέδρου Κωνσταντίνου Εφεντάκη

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
« Τελευταία τροποποίηση: 19/07/2010 by Kavirios »