*

Διαφήμιση

Αποστολέας Θέμα: ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΒΑΡΔΙΕΣ - ΡΥΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΑΝΑΠΑΥΣΗ  (Αναγνώστηκε 7081 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

 • Hero Member
 • *****
  • ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 88/1999

«Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ«  (Φ.Ε.Κ. 94/Α/13-5-1999)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ - ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 3 (Άρθρο 3 οδηγίας)

Ημερήσια ανάπαυση

Για κάθε περίοδο 24 ωρών, η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από δώδεκα 12 συνεχείς ώρες.

Η περίοδος των 24 ωρών αρχίζει την 00:01 και λήγει την 24:00 ώρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΒΑΡΔΙΕΣ - ΡΥΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 8 (Άρθρα 8 και 16 παράγραφος 3 οδηγίας)

Διάρκεια της νυχτερινής εργασίας

1.Ο κανονικός χρόνος εργασίας των εργαζομένων τη νύχτα δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά µέσο όρο τις οκτώ ώρες ανά εικοσιτετράωρο σε περίοδο μιας εβδομάδας.

 Μπορεί να ορίζεται διαφορετική από την παραπάνω περίοδο αναφοράς µε συλλογικές συμβάσεις εργασίας που συνάπτονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Εάν η ελαχίστη περίοδος εικοσιτετράωρης εβδομαδιαίας ανάπαυσης που απαιτείται από το άρθρο 5 εμπίπτει σ αυτή την περίοδο αναφοράς, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του μέσου όρου.

2. Οι εργαζόμενοι τη νύχτα, όταν η εργασία την οποία εκτελούν ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους ή σημαντική σωματική ή πνευματική ένταση, δεν πρέπει να εργάζονται περισσότερο από οκτώ ώρες κατά τη διάρκεια εικοσιτετράωρης περιόδου στην οποία πραγματοποιούν νυχτερινή εργασία.

Η εργασία που ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους ή σημαντική σωματική ή πνευματική ένταση, εφόσον δεν ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία ή από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, καθορίζεται στο επίπεδο της επιχείρησης

μετά από διαβούλευση μεταξύ του εργοδότη και των εκπροσώπων των εργαζομένων (ν. 1264/82) ή των εκπροσώπων τους για θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων [άρθρα 2 (παράγραφος 4) και 10 του π.δ. 17/96) και σύμφωνα µε την γραπτή εκτίμηση κινδύνου [άρθρο 8 (παράγραφος 1) του π.δ. 17/96], στην οποία θα πρέπει να εκτιμώνται και οι κίνδυνοι που συνδέονται µε την νυχτερινή εργασία.

Άρθρο 9 (Άρθρο 9 οδηγίας)

Ιατρική εξέταση και μετάθεση των εργαζομένων τη νύχτα σε θέση ημερήσιας εργασίας

1. Σε κάθε εργαζόμενο πριν αναλάβει εργασία κατά τη νύχτα, και στη συνέχεια κατά τακτά χρονικά διαστήματα ,πρέπει να γίνονται οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να εξετασθεί η καταλληλότητά του για την εργασία αυτή.

2. Εφόσον οι εργαζόμενοι τη νύχτα, μετά από τις προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ιατρικές εξετάσεις αποδειχθεί ότι έχουν προβλήματα υγείας που οφείλονται στη νυχτερινή εργασία , μετατίθενται σε θέση ημερήσιας εργασίας για την οποία είναι κατάλληλοι.

3. Οι ιατρικές εξετάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου διέπονται από το ιατρικό απόρρητο και δεν επιβαρύνουν τους εργαζόμενους. Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν υπηρεσίες γιατρού εργασίας, οι εξετάσεις αυτές γίνονται από τον γιατρό εργασίας της επιχείρησης ή από τις Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης µε τις οποίες συμβάλλονται. Σε αντίθετη περίπτωση γίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ασφαλιστικών Οργανισμών ή του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Άρθρο 10 (Άρθρο 10 οδηγίας)

Εγγυήσεις για νυχτερινή εργασία

Για την προστασία των ειδικών κατηγοριών εργαζομένων όπως οι έγκυες γυναίκες, οι νέοι κλπ, και όσον αφορά την νυχτερινή τους απασχόληση εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Για τις κατηγορίες εργαζομένων για τις οποίες απαιτείται κατά την εργασία τους η λήψη ιδιαίτερων επί πλέον των γενικών μέτρων, πρέπει στην γραπτή εκτίμηση κινδύνου που έχει υποχρέωση να διαθέτει ο εργοδότης , σύμφωνα µε το άρθρο 8 (παράγραφος 1) του π.δ. 17/96, να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη και οι κίνδυνοι που συνδέονται με τη νυχτερινή εργασία.

Άρθρο 11 (Άρθρο 11 οδηγίας)

Ενημέρωση σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται εργαζόμενοι τη νύχτα

Ο εργοδότης που χρησιμοποιεί εργαζόμενους την νύχτα, ενημερώνει τις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας σύμφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 12 (Άρθρο 12 οδηγίας)

Προστασία της ασφάλειας και της υγείας

1. Ο εργοδότης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων τη νύχτα και των εργαζομένων σε βάρδιες ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, ανάλογα και µε τη φύση της εργασίας αυτής.

2. Οι υπηρεσίες του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας που προβλέπονται από το άρθρο 4 (παράγραφος 1) του ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων» (177/Α) και το άρθρο 4 του π.δ. 17/96 καθώς και τα μέτρα προστασίας και πρόληψης στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων τη νύχτα και των εργαζομένων σε βάρδιες, πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμα µε τα προσφερόμενα στους άλλους εργαζόμενους και να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.

Άρθρο 13 (Άρθρο 13 οδηγίας)

Ρυθμός εργασίας

Ο εργοδότης που προτίθεται να οργανώσει την εργασία με ένα ορισμένο ρυθμό πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη γενική αρχή της προσαρμογής της εργασίας στον άνθρωπο, ιδίως προκειμένου να περιοριστεί η μονότονη και η ρυθμική εργασία, σε συνάρτηση µε το είδος της δραστηριότητας και τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας , ιδιαίτερα όσον αφορά τα διαλείμματα του χρόνου εργασίας.

Άρθρο 15

Έλεγχος εφαρμογής

O έλεγχος της εφαρμογής του παρόντος ανατίθεται στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.

Άρθρο 16

Κυρώσεις

1. Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος επιβάλλονται, ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 2224/94 µε την επιφύλαξη των διατάξεων του

άρθρου 6 της KYA 88555/3293/30.9.88 που κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 1836/89.

2. Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει από αμέλεια ή πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του ν. 2224/94 .


Αποσυνδεδεμένος ΚΚΚ

 • Full Member
 • ***
  • ΤΕ Νοσηλευτικής
  • Νοσοκομείο
Πείτε μου ενα Νοσοκομείο στο οποίο να τηρείται η Νυχτερινή εργασία αυστηρά μια φορά την εβδομάδα και στο οποίο κατά τη βάρδια αυτή υπάρχουν 2 άτομα προσωπικό και όχι ενας μόνος του " για να βγαίνει το πρόγραμμα"....... Επειδή λόγω συνυπηρετήσεων  εχω γυρίσει την Ελλάδα, πουθενά δεν εφαρμόζεται αυτό ή τουλάχιστον πουθενά σε Ξάνθη, Ροδόπη, Εβρο, νησιά, Κρήτη και γενικά δύσκολες περιοχές... Γι'αυτό καλύτερα μην τα δημοσιεύετε αυτά, γιατί εμείς στην ξεχασμένη Ελλάδα που δουλευουμε και δεν καθόμαστε  σε γραφειάκια να ψάχνουμε όλη μέρα στο Google για νόμους και κανονισμούς, που θα μας..."σώσουν", συγχιζόμαστε........
Και για να μη θυμώσεις πάλι ANHSYXOS και ξανακάνεις...διαβήματα αποχώρησης και δηλώσεις απογοήτευσης, καλα είναι να ξετρυπώνουμε νόμους, αλλα καλύτερα είναι να μας λες κιόλας πού εφαρμόστηκαν ποτέ τέτοιοι νόμοι και πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τέτοιους νόμους στην Ελλάδα του σήμερα......
« Τελευταία τροποποίηση: 02/10/2010 by KKN »

Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

 • Hero Member
 • *****
  • ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΟΥ ΚΚΝ..στο πως πρέπει να γίνετε η ενημέρωση..είτε σε βολευει  είτε σε στεναχωρεί.. και λυπάμαι που δεν το εχεις καταλάβει ακόμα   ξαναδιάβασε λοιπόν:                                                                                    ΚΡΙΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΕΙΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ... ΕΓΩ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΝΤΩΣ ΠΟΛΥ...mariaoooo

Εισαι πολυτιμος γι'αυτο το χωρο.Ειναι τοσοι ανθρωποι που αντιμετωπιζουνε προβληματα,οι γνωσεις σου αμετρητες που πρεπει να παρεχεις.Μεινε.Τωρα να ζητησω ΣΥΓΝΩΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ισως να μην εχει καμια σημασια.Αποχωρω εγω,εξαλλου πρεπει να αναλαβω τις ευθυνες μου.Αλλα ουτε μπορω να μπαινω και να διαβαζω παντου για το προσωπο μου,γιατι παλι θα γινει.Να εισαι καλα και χιλια ευχαριστω για τη βοηθεια σου.paptz
λυπαμαι ιδιαιτερα...εκτος απο την αλληλοεπίθεση υπάρχει και η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ...κι εσυ ΑΝΗΣΥΧΕ εισαι πολυ καλος σε αυτο...ξανασκεψου το...paravas
Κριμα

Για λιγους,θα στερησεις τις γνωσεις σου-βοηθεια  απο πολλους!!

Η φυγη δεν ειναι λυση.......

Γενικα στα φορουμ υπαρχουν και οι αλληλοεπιθεσεις.
Τα μελη διαβαζουμε και καταλαβαινουμε-κρινουμε ποιος εχει το δικιο με
το μερος του.
Αγνόησε και συνεχισε την καλη δουλεια:)goumis
συναδελεφε στην Ελλαδα ,,,κριτηριο για τοοτι κανεις καλα την δουλεια σου δεν ειναι (δυστηχως ) η επιβραβευση ,και η αναγνωριση, αλλα η προσβολη , η συκοφαντια , η ζηλεια, κ.λ.π.   εαν λοιπον εγιναν ολα αυταα σημαινει οτι κανεις πολυ καλα την δουλεια σου,,,προσωπικα  με εχεις ενημερωσει αμεσα οταν χρειαστηκα κατι ,,,,και θα ηθελα να το ξανασκεφτεις ,,,,παρακολουθω το forum και απλα σου λεω οτι το ουδεις αναντικαταστατος στηνδικια σσου περιπτωση δεν ισχυει
με εκτιμησηXarisan

Μην ενεργείς εν βρασμώ ψυχής! Ξανασκέψου το ψύχραιμα και συνέχισε την καλή δουλειά που κάνεις. Πολύς κόσμος που έχει βοηθηθεί από σένα- μεταξύ των οποίων και εγώ- σου είναι ευγνώμονες. Σίγουρα πολύ περισσότεροι απ΄αυτούς που σε διέβαλαν-άραγε για ποιο λόγο;- για τους οποίους μόνο η περιφρόνηση τους αρμόζει. Εάν πραγματικά θέλεις να φύγεις για αυτό το λόγο και όχι για κάποιον άλλον που ίσως εσύ γνωρίζεις, μην πέφτεις στην παγίδα τους και παίζεις το παιχνίδι τους, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά να σαμποτάρουν την παροχή της απίστευτης αρωγής που προσέφερες και μπορείς ακόμα να προσφέρεις στους συνανθρώπους σου. Με ειλικρινή εκτίμηση!!! chris
Αγαπητέ Αnhsyxe, από τότε που ανακάλυψα το site δεν έχω δει καμία απάντηση καλύτερα τεκμηριωμένη από τις δικές σου απαντήσεις. Εγώ προσωπικά σε παρακαλώ να μείνεις κοντά μας και μαζί να βοηθούμε, γιατί απλά το νιώθουμε και το κάνουμε. Μήπως κάποιος γνωρίζει το πραγματικό μας όνομα για να μας επιβραβεύσει; Μήπως θα πάρουμε παραπάνω μισθό ή κανένα μοριάκι στην υπηρεσιακή μας εξέλιξη γράφοντας εδώ και δεν το ξέρω; Σε χρειάζεται ο κανόνας και όχι η εξαίρεση! Μείνε εδώ όπου δεν το "παίζει" κανένας σε κανέναν γιατί πολύ απλά οι παραθέσεις μας είναι απρόσωπες. Θα σας αποκαλύψω μυστικά μου για να καταλάβετε ότι γράφοντας εδώ δεν κρύβεται καμία αυτοπροβολή: εγώ που υπογράφω ως ΝΙΚΗΤΑΣ είμαι γυναίκα και απλώς χρησιμοποιώ το όνομα του μοναχοπαιδιού μου που το λατρεύω. Έχω ανάγκη μόνο την υγεία που έχασα από το καλοκαίρι του 2008. Είμαι εδώ ΜΟΝΟ για να έχω τη χαρά να προσφέρω. Παρακαλώ πολύ να μείνετε μαζί μας αλλιώς θα αποχωρήσω και εγώ.
ΜΕ ΕΚΤΊΜΗΣΗ
 Ένα θερμό ευχαριστώ από την καρδιά μου για την προσωπική υποστήριξη στις δυσκολίες Xarisan
ANHSYXE Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ!! ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΠΙΣΤΕΨΕ ΜΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙΣ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ SITE ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ maria73                          ΑΝΗΣΥΧΕ,ΜΑΣ ΑΝΗΣΥΧΗΣΕΣ.ΣΕ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ!ΚΑΝΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ,Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ.ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ μενη..                                                                 ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ..
 
 


« Τελευταία τροποποίηση: 03/10/2010 by ANHSYXOS »

Αποσυνδεδεμένος EFH

 • Full Member
 • ***
  • ΥΕ Εργατών/Καθαριότητας
  • Νοσοκομείο
ΚΑΛΗΜΕΡΑ!Ο ΑΝΔΡΑΣ ΜΟΥ ΥΠΥΡΕΤΕΙ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ (ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ)ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΗΡΘΕ ΜΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 8 ΤΟ ΒΡΑΔΥ ,ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ?

Αποσυνδεδεμένος leon.xri

 • Newbie
 • *
  • ΔΕ Νοσηλευτικής
  • Δ.Ε.Κ.Ο./Ν.Π.Ι.Δ.
μπορεις να απευθυνθεις σε οποια ΔΥΠΕ!! ανηκεις στον προισταμενο προσωπικα η ιδια και νομιζω θα βρεις λυση

Αποσυνδεδεμένος olgam

 • Jr. Member
 • **
  • ΤΕ Νοσηλευτικής
  • Νοσοκομείο
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ, ΚΑΜΙΑ!!!! ΟΤΑΝ ΠΡΩΤΟΠΗΓΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕ ΔΟΥΛΕΥΑΝΕ ΚΙΟΛΑΣ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΧΑ ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΜΟΥΝ. ΣΑΝ ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΙ! ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΤΟ 3-11,7-3/11-7 ΚΑΙ 11-7 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΑΚΟΜΗ,ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ΝΑ ΓΥΡΝΑΜΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ ΘΑ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΒΑΡΙΑ ΠΕΠΟΝΙΑ ΚΤΛ ΚΤΛ........ΕΓΩ Η ΔΟΛΙΑ ΜΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΖΗΤΑΩ ΝΑ ΓΥΡΙΣΩ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΠΛΑ ΣΕ ΑΛΛΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΠΑΩ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΑ ΞΥΝΟΜΑΙ! ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΦΥΓΩ ΑΠΟ ΔΩ ΑΝ ΔΕ ΒΡΕΘΕΙ Ο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΣΠΡΩΞΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ.
 ΑΝΗΣΥΧΕ, ΜΟΥ ΛΕΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;;;;;; ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ 3 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΦΥΓΩ ΚΑΙ ΔΕ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΟΥΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΟΥΤΕ ΘΕΤΙΚΑ! ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΦΥΓΩ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ!