*

Διαφήμιση

Αποστολέας Θέμα: Προϋποθέσεις για μετάταξη σε άλλο κλάδο ίδιας κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ  (Αναγνώστηκε 2756 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος denisgr

 • Jr. Member
 • **
  • ΠΕ Διοικητικού / Οικονομικού
  • Ν.Π.Δ.Δ.
Καλημέρα,

Με την αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/30/οικ.1081/11-1-2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ διευκρινίζεται το θέμα της απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ ως προϋπόθεση για μετάταξη υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα στην παράγραφο (Β) αναφέρει ότι εφόσον κατά το διορισμό των προς μετάταξη υπαλλήλων δεν απαιτείτο η γνώση χειρισμού Η/Υ αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει σήμερα τυπική προϋπόθεση μετάταξής τους, αλλά εναπόκειται στην κρίση του Υ.Σ. του εκάστοτε φορέα να εκτιμήσει αν θα απαιτήσει για την μετάταξη την γνώση χειρισμού Η/Υ ως ουσιαστικού προσόντος για την ουσιαστική καταλληλότητα του υπαλλήλου.

1η ερώτηση: Ισχύει ακόμα και σήμερα η ως άνω διευκρινιστική? Αν όχι, τι έχει αλλάξει και σε ποια εγκύκλιο αναφέρεται?

2η ερώτηση: Τι ισχύει για την γνώση της ξένης γλώσσας των προς μετάταξη υπαλλήλων? Αποτελεί τυπική ή ουσιαστική προϋπόθεση για την μετάταξη?

Ευχαριστώ,

Δ.Μ.
« Τελευταία τροποποίηση: 22/11/2010 by denisgr »


Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

 • Hero Member
 • *****
  • ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ! ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ: Επειδή η μετάταξη, σύμφωνα με πάγια νομολογία του Σ.τ.Ε. (αποφάσεις 1106/1962, 1396/1965, 1886/1966), λογίζεται ως ?οιονεί? διορισμός, οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο επιθυμούν να μεταταγούν, όπως αυτά προβλέπονται στο «προσοντολόγιο» αλλά και τις τυχόν πρόσθετες προϋποθέσεις που απαιτούνται από τις οργανικές διατάξεις της οικείας υπηρεσίας. (Βλ. τη σχετική εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.48/27/οικ.9009/9.5.2005).

Απαίτηση γνώσης χειρισμού Η/Υ από τους υποψηφίους για διορισμό

Το ισχύον «προσοντολόγιο» (π.δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 347/2003), έθετε ως προϋπόθεση ότι όλοι οι υποψήφιοι για διορισμό έπρεπε να γνωρίζουν χειρισμό Η/Υ και μάλιστα ορισμένων εξειδικευμένων προγραμμάτων, όπως παρουσιάσεις (power point), βάσεις δεδομένων κ.λπ. Έτσι, οι διοριζόμενοι σε κατηγορία ΔΕ, όπως τεχνίτες, οδηγοί, χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων δήμων κ.λπ. έπρεπε, για να μπορούν να είναι υποψήφιοι, να έχουν γνώσεις χειρισμού Η/Υ και μάλιστα υποχρεωτικά και των εξειδικευμένων προγραμμάτων. Η δυσλειτουργική αυτή ρύθμιση είχε δημιουργήσει πλείστα προβλήματα στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, ιδίως των Ο.Τ.Α., με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται οι θέσεις.

Για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα αυτά, με τις νέες ρυθμίσεις:

(α) Η προβλεπόμενη, ως πρόσθετο προσόν διορισμού, γνώση χειρισμού Η/Υ περιορίζεται στα αντικείμενα (α) της επεξεργασίας κειμένων, (β) των υπολογιστικών φύλλων και (γ) των υπηρεσιών διαδικτύου. Σε περίπτωση που απαιτείται επιπλέον και γνώση συγκεκριμένου προγράμματος σχετικού με την κατά περίπτωση ειδικότητα αυτή καθορίζεται κάθε φορά με την προκήρυξη (παρ. 6 του άρθρου μόνου).

(β) Η υποχρεωτική γνώση χειρισμού Η/Υ προβλέπεται, πλέον, ως πρόσθετο προσόν διορισμού, για όλες τις ειδικότητες ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας, καθώς και για κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ενώ για τις λοιπές ειδικότητες κλάδων ΔΕ ο φορέας είναι αυτός που μπορεί, με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, να ορίσει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, τη γνώση χειρισμού Η/Υ ως πρόσθετο προσόν διορισμού σε όλα ή ορισμένα από τα πιο πάνω αντικείμενα. (παρ. 6 του άρθρου μόνου).

(γ) Η γνώση χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετο προσόν, στα τρία πιο πάνω αναφερόμενα αντικείμενα, ήτοι (α) της επεξεργασίας κειμένων, (β) των υπολογιστικών φύλλων και (γ) των υπηρεσιών διαδικτύου, είναι απαραίτητη προϋπόθεση διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου Διοικητικών Γραμματέων (παρ. 3 του άρθρου μόνου).

2) Τρόποι απόδειξης της γνώσης χειρισμού Η/Υ από τους υποψηφίους για διορισμό

Επειδή οι ρυθμίσεις του π.δ. 347/2003 για την απόδειξη της γνώσης πληροφορικής απεδείχθησαν δυσλειτουργικές στην εφαρμογή τους, προωθήθηκε η ρύθμιση της παρ. 4 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 44/2005, η οποία προβλέπει τους ακόλουθους τρόπους απόδειξης της γνώσης Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ:

(α) Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, που εκδίδονται από φορείς που πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), με βάση τη διεθνή επί του θέματος πρακτική, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές, το λογισμικό, τις μεθόδους και τη διαδικασία.

(β) τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής, όπως αυτοί προσδιορίζονται στα άρθρα 6, 14 και 19 του π.δ. 50/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, (Βλ. στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ την απαρίθμηση των σχετικών τίτλων σπουδών), και

(γ) τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι κάτοχοί τους έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ΄ επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.


3) Διαδικασία πιστοποίησης φορέων από τον Ο.Ε.Ε.Κ.

Η διαδικασία πιστοποίησης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης και περιοδικού ελέγχου των φορέων χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, (για την περίπτωση (α) από τους πιο πάνω τρόπους απόδειξης γνώσης πληροφορικής), καθορίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης και περιοδικού ελέγχου φορέων χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ» (Φ.Ε.Κ. 1720/Β΄/8.12.05), η οποία εκδόθηκε ύστερα από γνώμη του Ο.Ε.Ε.Κ., κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 28 του ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» (Φ.Ε.Κ. 48 Α΄).

Με τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής το σύστημα πιστοποίησης καθίσταται ορθολογικότερο και διασφαλίζεται η ποιότητα των φορέων χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Σημειώνεται ότι επίκειται η δημοσίευση από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ανοικτής πρόσκλησης στους ενδιαφερόμενους φορείς χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής για να υποβάλουν αίτηση πιστοποίησης στον Ο.Ε.Ε.Κ.

Η ισχύς της ανωτέρω απόφασης αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2006, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου μόνου του π.δ. 44/2005, οι μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τους τρόπους απόδειξης της γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. (περ. (i) εμπειρία, (ii) απόδειξη με συγκεκριμένα πιστοποιητικά πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ (iii) εξέταση από τον Ο.Ε.Ε.Κ.) ισχύουν μέχρι 31-12-2005.

Σημειώνουμε ότι όσον αφορά στον προβλεπόμενο από τις μεταβατικές διατάξεις τρόπο απόδειξης της γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, με εξέταση που διενεργείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ., για όσους από τους περιλαμβανόμενους σε πίνακα διοριστέων δεν αποδεικνύουν την πιο πάνω γνώση με ένα από τους άλλους μεταβατικούς τρόπους (παρ. 4 περ. (iii) του άρθρου μόνου του π.δ. 44/2005), ο Ο.Ε..Ε.Κ., είναι αρμόδιος για την εξέτασή τους και μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου (31.12.2005), εφόσον πρόκειται για υποψηφίους που υπέβαλαν αίτηση για κάλυψη θέσεων που προκηρύχθηκαν εντός του 2005. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι σ΄ αυτόν τον μεταβατικό τρόπο απόδειξης της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ υπάγεται και το προσωπικό μερικής απασχόλησης του ν. 3250/2004, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οσον αφορά τη γνώση ξένης γλώσσας, σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 347/2003, άρθρο μόνο, παρ. 18, περ. 2 και παρ. 19, ο καθορισμός της ξένης γλώσσας ως πρόσθετου τυπικού προσόντος για τη διενέργεια μετάταξης. εξαρτάται από την πρόβλεψη ή μη της γνώσης ξένης γλώσσας και του επιπέδου αυτής από τις διατάξεις των Οργανισμών ή κανονισμών των οικείων φορέων.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Αποσυνδεδεμένος denisgr

 • Jr. Member
 • **
  • ΠΕ Διοικητικού / Οικονομικού
  • Ν.Π.Δ.Δ.
Ευχαριστώ για την απάντηση.

Εντούτοις από όσα παραθέτεις τα οποία υπάρχουν σε προγενέστερες της εγκυκλίου που αναφέρομαι δεν προκύπτει η υποχρέωση της πιστοποίησης της γνώσης των Η/Υ ως προϋπόθεση για ολοκλήρωση της μετάταξης. Υπάρχει μεταγενέρστερη του 2007 εγκύκλιος σχετική με την γνώση των Η/Υ και τις μετατάξεις?

Όσον αφορά το θέμα της ξένης γλώσσας είναι κατανοητό ότι συνδέεται άμεσα με τα όσα αναφέρονται στους Οργανισμούς των φορέων. Μήπως μπορείς να μου πεις σε ποια εγκύκλιο αναφέρει τα της γνώσης της ξένης γλώσσας ως πρόσθετου προσόντος?

Ευχαριστώ,

Δ.Ε.

Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

 • Hero Member
 • *****
  • ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!DOCMAN.GR:ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15-106 74, Αθήνα
Πληροφορίες: Παναγιώτης Πασσάς,Κλαίρη Γρηγοριάδη,Βενετία Μπαχαλούδη,Μαρία Χαλαζωνίτη

Αθήνα, 9 Μαΐου 2005-Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/ Φ.48/ 27/ οικ 9009


Διευκρινίσεις για μετατάξεις προσωπικού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις           ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Αποσυνδεδεμένος denisgr

 • Jr. Member
 • **
  • ΠΕ Διοικητικού / Οικονομικού
  • Ν.Π.Δ.Δ.

Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

 • Hero Member
 • *****
  • ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
ΕΓΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ!ΝΑΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ ΝΑ ΤΑ ΛΕΜΕ!!