*

Διαφήμιση

Αποστολέας Θέμα: Εκθεση αξιολόγησης- Κλίμακα βαθμολόγησης κριτηρίων - Αιτιολογία -Ενσταση  (Αναγνώστηκε 2277 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

 • Hero Member
 • *****
  • ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
Αρθρο 8 : Κλίμακα βαθμολόγησης κριτηρίων - Αιτιολογία

1. Κάθε επί μέρους κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται από τον πρώτο αξιολογητή με έναν ακέραιο ή δεκαδικό κατά προσέγγιση δεκάτου βαθμού, που κατά την αντικειμενική κρίση αρμόζει στο αντίστοιχο κριτήριο για τον αξιολογούμενο. Η κλίμακα των βαθμών ορίζεται από το 1 έως το 10 με ανώτατο βαθμό τον αριθμό 10 και κατώτατο αριθμό 1.

2. Ο δεύτερος αξιολογητής βαθμολογεί τον υπάλληλο στις ομάδες κριτηρίων της παρ. 5 του άρθρου 4 και όχι σε κάθε κριτήριο χωριστά.

3.  Με τους βαθμούς 9 ή 10 βαθμολογούνται όσοι υπάλληλοι είναι πάντοτε έτοιμοι να αντιμετωπίζουν απόλυτα, με ταχύτητα και ευστοχία, κάθε υπηρεσιακό ζήτημα, χωρίς τη βοήθεια ή διόρθωση ανωτέρου τους.

4. Με τους βαθμούς 7 ή 8 βαθμολογούνται οι πολύ καλοί υπάλληλοι οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους, και περιστασιακά μόνο χρειάζονται ελάχιστη βοήθεια.

5. Με τους βαθμούς 5 ή 6 βαθμολογούνται οι καλοί υπάλληλοι που επιδιώκουν σταθερά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της υπηρεσίας αλλά κατά κανόνα χρειάζονται βοήθεια.

6. Με τους βαθμούς 3 ή 4 βαθμολογούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι αποδίδουν κάτω του συνηθισμένου μέτρου.

7.  Με τους βαθμούς 1 ή 2 βαθμολογούνται οι εντελώς ακατάλληλοι για την υπηρεσία υπάλληλοι.

8.  Εφόσον ο πρώτος αξιολογητής και ο Επιθεωρητής βαθμολογεί ένα ή περισσότερα κριτήρια αξιολόγησης με το βαθμό 9 ή 10 ή με βαθμό 4 και κάτω, απαιτείται η παράθεση από αυτόν ειδικής αιτιολογίας της βαθμολογίας αυτής για τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.

9. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ειδική αιτιολογία πρέπει να τεκμηριώνεται με συγκεκριμένα πραγματικά στοιχεία ή γεγονότα.

10.  Στο μέρος Η' με στοιχείο α' με τίτλο "Παρατηρήσεις Β' αξιολογητή" της τελευταίας σελίδας των εντύπων Α, Β και Γ ο δεύτερος αξιολογητής μπορεί να διατυπώνει τις παρατηρήσεις του ως προς την απόδοση του αξιολογούμενου με την παράθεση οποιωνδήποτε κατά την κρίση του στοιχείων που είναι ικανά να θεμελιώσουν τη βαθμολογία του.

11. Κάθε αξιολογητής κατά τη βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης των υπαλλήλων, οφείλει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στην κατά την παρ. 2 του άρθρου 54 του Ν. 1943/91 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης ως προς το ανώτατο και κατώτατο ποσοστό υπαλλήλων που μπορούν να αξιολογούνται σε σχέση με τους βαθμούς του συστήματος αξιολόγησης του παρόντος άρθρου. Αρθρο 13 : 'Ελεγχος των τυπικών στοιχείων και ειδικής αιτιολογίας στις εκθέσεις αξιολόγησης


1. Οι υπηρεσίες διοικητικού ή προσωπικού των Υπουργείων των αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. καθίστανται υπεύθυνες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Π.Δ./τος.

2. Προς τούτο οι προιστάμενοι των υπηρεσιών διοικητικού ή προσωπικού ορίζουν έναν ή περισσότερους υπαλλήλους από τους υπηρετούντες στις μονάδες αυτές ως υπευθύνους για την τήρηση των οριζομένων από το παρόν Π.Δ./γμα ως προς τα εξής μόνο σημεία :
α) ως προς τη συμπλήρωση, τόσο από τον αξιολογούμενο όσο και από τον αξιολογητή των απαραίτητων κατά το παρόν Π.Δ./γμα στοιχείων και
β) ως προς το εάν στον οικείο χώρο της έκθεσης αξιολόγησης για την ειδική αιτιολογία αναγράφονται κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 8 συγκεκριμένα πραγματικά στοιχεία ή δεδομένα και όχι αξιολογικές κρίσεις ή χαρακτηρισμοί.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράλειψη ως προς τα προαναφερθέντα στοιχεία η έκθεση αξιολόγησης επιστρέφεται από τον προιστάμενο της υπηρεσίας διοικητικού ή προσωπικού για σχετική συμπλήρωση ή διόρθωση.

4. Μετά τον κατά τις προηγούμενες παραγράφους προκαταρκτικό έλεγχο των εκθέσεων αξιολόγησης, όλες οι εκθέσεις που διαλαμβάνουν ειδική αιτιολογία για βαθμολογία 9 ή 10 κατά τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 8 εισάγονται υποχρεωτικά στην κατά το άρθρο 54 παρ. 4 του Ν. 1943/91 Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης προκειμένου η Επιτροπή αυτή να κρίνει εάν η παρατιθέμενη αιτιολογία θεμελιώνεται σε πραγματικά στοιχεία ή γεγονότα και σε καταφατική περίπτωση, κατά πόσον τα περιγραφόμενα πραγματικά στοιχεία ή γεγονότα δικαιολογούν τη βαθμολογία 9 ή 10 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 8.

5. Σε περίπτωση κατά την οποία η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης εκτιμά ότι η παρατιθέμενη ειδική αιτιολογία δεν θεμελιώνεται σε πραγματικά στοιχεία ή γεγονότα, αλλά σε αξιολογικές κρίσεις και χαρακτηρισμούς ή ότι τα παρατιθέμενα στοιχεία ή γεγονότα αυτά καθεαυατά εκτιμώμενα δεν δικαιολογούν τη βαθμολογία 9 ή 10 δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε και η βασιζόμενη σ' αυτά βαθμολογία 9 ή 10.

6.   Στη περίπτωση αυτή θεωρείται ότι το οικείο κριτήριο έχει βαθμολογηθεί με βαθμό 8. Η βαθμολογία αυτή καταχωρίζεται κατά κριτήριο σε ειδικό χώρο με στοιχείο 1 "Αποτέλεσμα κρίσης ειδικής επιτροπής αξιολόγησης για την ειδική αιτιολογία" στην σελίδα 6 των εντύπων Α και Β, στη σελίδα 5 του εντύπου Γ και στη σελίδα 2 του εντύπου Δ στον ειδικό προς τούτο χώρο με στοιχείο Δ.


'Αρθρο 18 : Χρόνος σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης


1. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται τον Ιανουάριο κάθε έτους για τους υπαλλήλους όλων των κατηγοριών με εξαίρεση τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΥΕ για τους οποίους συντάσσονται κάθε δύο χρόνια. Η συμπλήρωση του εντύπου είναι υποχρεωτική για τον αξιολογούμενο και πρέπει να γίνεται το πρώτο 15νθήμερο του Ιανουαρίου. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους που υπηρέτησαν στην οργανική μονάδα στην οποία προΐσταται κατά το προηγούμενο έτος για πέντε τουλάχιστον μήνες, ανεξάρτητα αν είχαν τοποθετηθεί με έγγραφο ή όχι έστω και αν κατά τον χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετούν σε άλλες υπηρεσίες.

2. Αν ο προϊστάμενος αξιολογητής απέβαλε την ιδιότητά του αυτή πριν από την 31 Ιανουαρίου λόγω τοποθέτησης μετάθεσης, μετακίνησης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία, συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους που υπηρέτησαν στην οργανική μονάδα κατά το έτος το οποίο αφορά η έκθεση για πέντε τουλάχιστον μήνες.

3. Στην περίπτωση που ο προιστάμενος άσκησε καθήκοντα για πέντε τουλάχιστον μήνες, αλλά απομακρύνθηκε από αυτά πριν την 31 Ιανουαρίου λόγω υποβιβασμού ή λύσης της υπαλληλικής σχέσης δεν συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης εκτός από την περίπτωση που η υπαλληλική σχέση λύθηκε λόγω παραίτησης ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας. Στην περίπτωση αυτή οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας προσωπικού πριν από την παράδοση των καθηκόντων. Κατ' εξαίρεση όταν αξιολογητές είναι Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας μπορεί να συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και σε περίπτωση που αποχωρήσουν από τη θέση τους μπορεί να συντάξουν εκθέσεις αξιολόγησης μέσα σε δύο τουλάχιστον μήνες από την αποχώρησή τους.

4.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου αυτού σε καμιά περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε μηνών. 


 
'Αρθρο 19 : Δικαίωμα ένστασης

1.Ο αξιολογούμενος δικαιούται να ασκήσει τις ακόλουθες ενστάσεις για τις οποίες αποφαίνονται το υπηρεσιακό συμβούλιο.
α) 'Ενσταση διόρθωσης της βαθμολογίας στην περίπτωση που η διαφορά βαθμολογίας στις ομάδες κριτηρίων μεταξύ του πρώτου και δεύτερου αξιολογητή είναι μεγαλύτερη των δύο (2) βαθμών με αίτημα τη διόρθωση της βαθμολογίας  στις ομάδες αυτές κριτηρίων στον ανώτερο βαθμό του άλλου προισταμένου.
β)   'Ενσταση διόρθωσης της βαθμολογίας του επιθεωρητή αν αυτή είναι κατώτερη του πρώτου ή του δεύτερου αξιολογητή κατά τρείς (3) τουλάχιστον βαθμούς στις αντίστοιχες ομάδες κριτηρίων.
γ)   'Ενσταση μεροληψίας του ενός ή και των δύο αξιολογητών ή του Επιθεωρητή με αίτημα την εξολοκλήρου διαγραφή της έκθεσης μόνο σε περίπτωση που αξιολογούμενος βαθμολογήθηκε με βαθμό 6 ή κατώτερο σε δύο (2) τουλάχιστον ομάδες κριτηρίων.
δ)   'Ενσταση διαγραφής γεγονότων που τυχόν διαλαμβάνονται στην αιτιολογία της αξιολόγησής τους ως ανακριβών σε πειριπτώσεις βαθμολόγησης με βαθμό 4 και κάτω, με αίτημα τη διόρθωση της βαθμολογίας.

2.   Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την κατά την παρ. 1 του άρθρου 21 γνωστοποίηση της έκθεσης στον υπάλληλο ή από τη συμπλήρωση του τριμήνου από τότε που έλαβε γνώση.

3.   Η ένσταση πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα
πραγματικά περιστατικά στα οποία ο υπάλληλος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς του.

'Αρθρο 21 : Γνωστοποίηση των εκθέσεων

1. Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται υποχρεωτικά στον υπάλληλο που αφορά, αφού συμπληρωθούν από την υπηρεσία η στήλη που περιέχει την βαθμολογία του Α' αξιολογητή η στήλη που περιέχει τη βαθμολογία του Επιθεωρητή καθώς και το μέρος του εντύπου (1) "Αποτέλεσμα κρίσης ειδικής επιτροπής αξιολόγησης για την ειδική αιτιολογία". Η γνωστοποίηση γίνεται με τη φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας προσωπικού και περιλαμβάνει την τελευταία σελίδα έκθεσης.

2. Ο υπάλληλος δικαιούται οποτεδήποτε να ζητεί και να λαμβάνει πλήρη γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής του, από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού, θέτοντας επί του εντύπου της έκθεσης αξιολόγησης την υπογραφή του και την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση. 


'Αρθρο 22 : Διαδικασία ένστασης

1. Η ένσταση κατατίθεται στην υπηρεσία που ο υπάλληλος υπηρετεί. Αντίγραφο ή φωτοτυπικό αντίγραφο παραδίδεται ή αποστέλλεται με τη φροντίδα της υπηρεσίας στους αξιολογητές των οποίων η βαθμολόγηση αμφισβητείται από τον υπάλληλο και οι οποίοι υποχρεούνται σε δέκα εργάσιμες ημέρες από τη λήψη του αντιτύπου της ένστασης να παραδώσουν ή αποστείλουν στην υπηρεσία ειδικό καθένας σημείωμα στο οποίο διατυπώνονται οι απαντήσεις στους ισχυρισμούς του υπαλλήλου. Το ειδικό αυτό σημείωμα μαζί με την ένσταση διαβιβάζονται στην αρμόδια υπηρεσία προσωπικού για την εισαγωγή τους στο υπηρεσιακό συμβούλιο. Δεν απαιτείται ειδικό σημείωμα αν στο μεταξύ έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση του προισταμένου.

2. Οι προιστάμενοι των υπηρεσιών κατά τη διαβίβαση της ένστασης βεβαιώνουν την ημερομηνία που έλαβε ο υπάλληλος γνώση της έκθεσης αξιολόγησής του, αν τούτο προκύπτει από στοιχεία της υπηρεσίας τους.

3. Αν ο αξιολογητής του οποίου αμφισβητείται με την ένσταση η βαθμολογία, υπηρετεί εκτός της υπηρεσίας του υπαλλήλου που ασκεί την ένσταση η υπηρεσία του υπαλλήλου μπορεί να διαβιβάσει την ένσταση στην αρμόδια υπηρεσία προσωπικού κοινοποιώντας το έγγραφό της και συναποστέλλοντας ταυτόχρονα και στον οικείο προιστάμενο αντίτυπο της ένστασης με την υπόδειξη να αποστείλει το ειδικό σημείωμά του απευθείας στην υπηρεσία προσωπικού.

4.  Σε περίπτωση απουσίας του υπαλλήλου από την υπηρεσία του (λόγω ασθενείας, εκπαιδευτικής άδειας κλπ.) η ένσταση αποστέλλεται και ταχυδρομικά επί αποδείξει. 
 

'Αρθρο 23 :  Εξέταση ενστάσεων

1. Το υπηρεσιακό συμβούλιο αφού εκτιμήσει τα σχετικά στοιχεία αποφασίζει είτε την απόρριψή της της ένστασης είτε τη διόρθωση ή την εξολοκλήρου διαγραφή της έκθεσης ανάλογα με το αίτημα της ένστασης. Δικαιούται να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τον αξιολογητή ή τον αξιολογούμενο και γενικώς να ενεργήσει για την διακρίβωση των προβαλλομένων ισχυρισμών. Το υπηρεσιακό συμβούλιο θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει αποφανθεί για τις ενστάσεις εντός δύο μηνών από την εισαγωγή τους σ' αυτό.

2.  Αν το υπηρεσιακό συμβούλιο κάνει δεκτή την ένσταση διόρθωσης, σημειώνεται το αποτέλεσμα στον ειδικό χώρο του εντύπου καθώς και τα στοιχεία του πρακτικού του Υπηρεσιακού συμβουλίου. Στη συνέχεια ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας προσωπικού αναγράφει τη βαθμολογία του υπηρεσιακού συμβουλίου στην οικεία στήλη όπου αναγράφεται η οριστική βαθμολογία κατά ομάδα κριτηρίων.

3.  Αν το υπηρεσιακό συμβούλιο αποφασίσει την εξολοκλήρου διαγραφή της έκθεσης ο αρμόδιος υπάλληλος ενεργεί, όπως στο προηγούμενο εδάφιο. Η διαγραφή μπορεί να αφορά τη βαθμολογία του ενός μόνο αξιολογητή ή και των δύο, ανάλογα με το αίτημα της ένστασης.

4.  Στην περίπτωση που το υπηρεσιακό συμβούλιο επιλαμβάνεται ένστασης η οποία στρέφεται κατά της βαθμολογίας τους ενός μόνο αξιολογητή, η τυχόν διόρθωση της βαθμολογίας του ή η απόρριψη της ένστασης από το υπηρεσιακό συμβούλιο δεν επηρεάζει τη βαθμολογία του άλλου αξιολογητή. 


Αποσυνδεδεμένος elenips

 • Newbie
 • *
  • ΔΕ Δημοτικών Αστυν.
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΤΕ ΚΑΤΙ:ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Η ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΠΡΟΑΓΩΓΗ" ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ?ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙ?

Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

 • Hero Member
 • *****
  • ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ!Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του Π.Δ. 318/92 «Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται τον Ιανουάριο κάθε έτους για τους υπαλλήλους όλων των κατηγοριών με εξαίρεση τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΥΕ για τους οποίους συντάσσονται κάθε δύο χρόνια. Η συμπλήρωση του εντύπου είναι υποχρεωτική για τον αξιολογούμενο και πρέπει να γίνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους που υπηρέτησαν στην οργανική μονάδα στην οποία προΐσταται, κατά το προηγούμενο έτος για πέντε τουλάχιστον μήνες, ανεξάρτητα αν είχαν τοποθετηθεί με έγγραφο ή όχι, έστω και αν κατά το χρόνο σύνταξης υπηρετούν σε άλλες υπηρεσίες».
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Αποσυνδεδεμένος elenips

 • Newbie
 • *
  • ΔΕ Δημοτικών Αστυν.
ΔΕΝ ΜΕ ΒΟΗΘΑΤΕ Κ ΠΟΛΥ.... :-[..ΑΣ ΓΙΝΩ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ:ΠΕΡΣΙ,ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ  ΜΟΥ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ,ΕΓΙΝΑΝ ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ)..ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΑ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ,ΛΟΓΩ ΑΔΕΙΑΣ,ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ...ΜΕ ΠΟΙΟ ΝΟΜΟ ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ?ΜΗΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ?

Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

 • Hero Member
 • *****
  • ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
Καλημερα!ΕΠΕΙΔΗ ΟΝΤΩΣ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΠΑΝΤΑ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΩΤΑΩ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥ:ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΓΙΑΤΙ  ΔΕΝ ΚΡΙΘΗΚΕΣ;Η ΕΑΝ ΚΡΙΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΙΦΘΗΚΕ Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΣΟΥ ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ;ΕΝ ΠΑΣΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΧΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΡΙΘΗΚΕΣ;ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΚΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΗ..ΜΗΠΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΟΥ ΣΤΕΡΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ;ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ(ΕΑΝ ΦΥΣΙΚΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)..Η ΑΡΚΕΣΤΗΚΕΣ ΣΤΟ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΨΑΞΕΣ;..ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Αποσυνδεδεμένος elenips

 • Newbie
 • *
  • ΔΕ Δημοτικών Αστυν.
ΝΑΙ,ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ..ΕΠΕΙΔΗ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ Κ ΕΔΩ Κ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΡΧΙΣΑ ΝΑ ΤΟ ΨΑΧΝΩ,Η ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ Ό,ΤΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ...Ο ΕΝΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΡΩΤΗΣΑ,ΑΡΧΙΚΑ ΜΟΥ ΤΑ "ΜΑΣΑΓΕ"ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΌΤΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΛΕΙΠΑ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ...ΜΕΤΑ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΙΝ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Κ ΑΝ ΕΛΕΙΠΑ ΣΥΧΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ..ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕ,ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΛΕΙΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ,Κ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΗΜΟΥΝ  Η ΠΡΩΤΗ ΣΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΜΟΡΙΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΗΚΑΜΕ,ΕΝΩ  ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΝΤΑΝ ΑΡΚΕΤΑ..
  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3584/2007  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΄Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΥ..
ΕΠΕΙΔΗ ΛΟΙΠΟΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΑ,ΘΑ ΤΟ ΨΑΞΩ.ΑΠ'ΟΤΙ ΜΟΥ ΛΕΣ,Η ΠΡΩΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΖΗΤΩ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΜΟΥ...ΣΩΣΤΑ?ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΝ ΓΙΝΟΜΑΙ ΚΟΥΡΑΣΤΙΚΗ..ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

 • Hero Member
 • *****
  • ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
Καλησπερα!ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ ..ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΕ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ.. ΠΟΣΟ ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΕΙ ΕΞΑΝΤΛΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ..ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Αποσυνδεδεμένος elenips

 • Newbie
 • *
  • ΔΕ Δημοτικών Αστυν.

Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

 • Hero Member
 • *****
  • ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Δευτεροβ. Εκπαίδευση