*

Διαφήμιση

Αποστολέας Θέμα: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ–ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΣΕΠ  (Αναγνώστηκε 3862 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

  • Hero Member
  • *****
    • ΠΕ Νοσηλευτικής
    • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ–ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ο κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού βαθμολογείται με βάση
τη βαθμολόγηση των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν. 3051/2002 όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3320/2005 και τις διατάξεις του ν. 3812/2009.
1. (Α) ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (Β) ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Γ) ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Δ) ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ, ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
(ΤΕΣΤ ) (Για Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. − βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)ΙΑΣ (Δ) ΗΛΙΚΙΑ (Ε) ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΣΤ) ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ (Για Υ.Ε. − βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄)
Οι πίνακες κατάταξης συντάσσονται με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δηλώνουν οι υποψήφιοι στο έντυπο
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
Επισημαίνεται ειδικώς, ότι η επεξεργασία των αιτήσεων θα γίνει μηχανογραφικά και οι υποψήφιοι
υποχρεούνται να συμπληρώνουν τα οικεία τετραγωνίδια των αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που
αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν
συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς,
πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια, ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία
της αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια, έστω και αν προσκομίζονται τα σχετικά
δικαιολογητικά.
Το Α.Σ.Ε.Π. θα ελέγξει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα
προσόντα ή ιδιότητες δεν αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται ή δεν υπήρχαν κατά
την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων ή εάν τα δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος που
φέρεται ως διοριστέος διαγράφεται από τους οικείους πίνακες και αποβάλλεται από τη διαδικασία. Στη συνέχεια
ελέγχονται τα δικαιολογητικά του αμέσως επόμενου στη σειρά κατάταξης προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα
δηλωθέντα προσόντα ή ιδιότητες αποδεικνύονται και υπήρχαν κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων
και ούτω καθεξής, μέχρις ότου συμπληρωθεί ο αριθμός που απαιτείται για την κάλυψη των θέσεων.
Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων κάθε μιας εκ των κατηγοριών Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), Τεχνολογικής (Τ.Ε.)
και Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) Εκπαίδευσης προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο
κριτήριο (τίτλος σπουδών) και αν αυτές συμπίπτουν στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα
τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός
που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του και αν αυτός συμπίπτει προηγείται ο
μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια,
η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται σε δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών
πινάκων.
Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), προηγείται ο υποψήφιος που έχει
περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο, αν αυτές συμπίπτουν στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν
εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων,
προηγείται ο υποψήφιος που είναι κάτοχος απολυτηρίου τριταξίου γυμνασίου και μεταξύ αυτών, ο υποψήφιος
που έχει το μεγαλύτερο βαθμό.
Διοριστέοι είναι εκείνοι που καλύπτουν τις πρώτες θέσεις στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ σε αριθμό ίσο με τον αριθμό
των θέσεων, συμπεριλαμβανομένων και των θέσεων εκείνων που ενδεχομένως προβλέπονται για τις κατηγορίες
πολυτέκνων ή τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων ή τέκνων τριτέκνων, παλιννοστούντων Ποντίων (Ν.2190/1994 άρθρ.14
παρ. 5 ως ισχύει), ομογενών προερχόμενων από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Ν.2790/2000 άρθρ.9
παρ. 1 ως ισχύει) και Ελλήνων υπηκόων που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης που
προκηρύχθηκαν για κάθε κλάδο−ειδικότητα.
Στις περιπτώσεις πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού στα ψυχιατρικά νοσοκομεία και γενικά στις
Ψυχιατρικές δομές, ποσοστό 50% τουλάχιστον από τις θέσεις που προκηρύσσονται καλύπτεται από άνδρες
υποψήφιους. Εάν ο αριθμός των ανδρών υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα διορισμού είναι
μικρότερος από το παραπάνω ποσοστό, επιτρέπεται να καταλάβουν οι γυναίκες υποψήφιοι μέχρι το 70%
των κενών θέσεων που έχουν προκηρυχθεί. Εάν και στην περίπτωση αυτή απομένουν κενές θέσεις, γίνεται
επαναπροκήρυξη (άρθρο 29 του ν. 3204/2003, όπως η ειδική αυτή διάταξη αιτιολογείται στην Εισηγητική
Έκθεση του νόμου) Οι πίνακες αυτοί αποτελούν τους ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ και καταρτίζονται από την Κεντρική
Επιτροπή, που είναι αρμόδια για την τήρηση της όλης διαδικασίας.
Οι πίνακες κατάταξης καθώς και οι προσωρινοί πίνακες διοριστέων καταχωρίζονται στο διαδίκτυο στον
ηλεκτρονικό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr). Παράλληλα το Α.Σ.Ε.Π. αποστέλλει στον τύπο για δημοσίευση,
ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση.
Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10)
ημερών που αρχίζει από την επόμενη της κατά τα ανωτέρω καταχώρισής τους στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr). Επιπλέον η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση στον
δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. όσο και στη σχετική ανακοίνωση στον τύπο. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με
κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π., στην ακόλουθη διεύθυνσηΑ.Σ.Ε.Π.
Ένσταση για την
Προκήρυξη 7Κ/2009
Κατηγορία: Π.Ε. ή Τ.Ε. ή ΔΕ ή Υ.Ε.
T.Θ. 14.308
Αθήνα Τ.Κ. 115.10
Στην ένσταση, επισυνάπτεται και παράβολο σαράντα (40) Ευρώ που εκδίδεται από Δημόσιο Ταμείο, άλλως η
ένσταση δεν λαμβάνεται υπόψη.
Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και ελέγχει τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης
υποψηφίων.
Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, καταρτίζονται οι «ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ»
υποψηφίων και επί τη βάσει αυτών οι πίνακες διοριστέων. Ακολούθως, οι πίνακες διοριστέων καταχωρίζονται
στο διαδίκτυο στον ηλεκτρονικό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και αποστέλλονται από το Α.Σ.Ε.Π. για δημοσίευση
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Γ΄).
Για τους κλάδους ΠΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Νοσηλευτών, ΔΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Μαιών, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
και ΤΕ Ραδιολόγων−Ακτινολόγων θα δημιουργηθούν κυλιόμενοι πίνακες.