*

Διαφήμιση

Αποστολέας Θέμα: Χρόνος προαγωγής από βαθμό σε βαθμό -Πίνακες προακτέων Ν.3528-Προαγωγές  (Αναγνώστηκε 1924 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

  • Hero Member
  • *****
    • ΠΕ Νοσηλευτικής
    • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
Χρόνος προαγωγής
1. Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό απαιτεί−
ται:
α) Για την κατηγορία ΥΕ:
Από το βαθμό Ε΄ στο βαθμό Δ΄ διετής υπηρεσία στο
βαθμό Ε΄, από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ δεκαετής υπη−
ρεσία στο βαθμό Δ΄ και από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄
δεκαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ΄.
β) Για την κατηγορία ΔΕ:
Από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ διετής υπηρεσία στο
βαθμό Δ΄, από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ εννεαετής
υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό
Α΄ οκταετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄.
γ) Για την κατηγορία ΤΕ:
Από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ διετής υπηρεσία στο
βαθμό Δ΄, από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ επταετής
υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό
Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄.
δ) Για την κατηγορία ΠΕ:
Από το βαθμό Δ΄ στο βαθμό Γ΄ διετής υπηρεσία στο
βαθμό Δ΄, από το βαθμό Γ΄ στο βαθμό Β΄ πενταετής
υπηρεσία στο βαθμό Γ΄ και από το βαθμό Β΄ στο βαθμό
Α΄ εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β΄.
2. Τα δύο πρώτα έτη που διανύονται στον εισαγωγικό
βαθμό όλων των κατηγοριών αποτελούν δοκιμαστική
υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40.
3. Για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, κατό−
χους μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών διάρκειας
ενός τουλάχιστον έτους, ο χρόνος που απαιτείται για
τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά δύο
(2) έτη. Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος,
ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη
μειώνεται συνολικά κατά δύο (2) έτη. Αν ο υπάλλη−
λος κατέχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα,
η κατά τα ανωτέρω μείωση του χρόνου δεν γίνεται
αθροιστικά.
Οι εν λόγω τίτλοι απαιτείται να είναι συναφείς με τα
αντικείμενα στα οποία απασχολούνται ή είναι δυνατόν,
κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να
απασχοληθούν.
Ως μεταπτυχιακό και ως διδακτορικό δίπλωμα νοού−
νται εκείνα που χορηγούνται με αντίστοιχο ιδιαίτερο
τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος Πανεπι−
στημίου ή Τ.Ε.Ι.. Για τα μεταπτυχιακά και τα διδακτορικά
διπλώματα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού
απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια αρχή.
Άρθρο 83
Σύστημα προαγωγών − Πίνακες προακτέων
1. Οι προαγωγές γίνονται ύστερα από απόφαση του
υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι υπάλληλοι προάγονται
στον αμέσως επόμενο βαθμό, εφόσον έχουν συμπλη−
ρώσει τον απαιτούμενο χρόνο στο βαθμό που κατέχουν,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 και έχουν σε
υψηλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρο−
νται στις εκθέσεις αξιολόγησής τους. Το υπηρεσιακό
συμβούλιο, προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή
των ουσιαστικών προσόντων, λαμβάνει υπόψη όλα τα
στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, από
τα οποία προκύπτει η δραστηριότητα του στην υπη−
ρεσία, η επαγγελματική επάρκεια, η πρωτοβουλία του
και η αποτελεσματικότητα του. Για το σχηματισμό της
κρίσης του, το υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη
του τις εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων της τελευ−
ταίας πενταετίας.
Ειδικά για την προαγωγή στον Α΄ βαθμό πρέπει ο
υπάλληλος να έχει σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προ−
σόντα που μαρτυρούν διοικητική ικανότητα, όπως αυτά
καθορίζονται από την κλίμακα του συστήματος αξιολό−
γησης των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων.
2. Το υπηρεσιακό συμβούλιο τον Απρίλιο κάθε έτους
καταρτίζει, με βάση τις καταστάσεις του άρθρου 88,
πίνακα προακτέων με αλφαβητική σειρά κατά βαθμό,
κλάδο και ειδικότητα, καθώς και πίνακες μη προακτέων.
Για την εγγραφή στους πίνακες αυτούς κρίνονται οι
υπάλληλοι που συμπληρώνουν ως τις 30 Απριλίου του
επόμενου έτους τον απαιτούμενο για την προαγωγή
χρόνο υπηρεσίας. Η ισχύς των πινάκων αρχίζει την 1η
Μαίου του έτους κατάρτισης τους, ανεξάρτητα από
την ημερομηνία οριστικοποίησης τους, σύμφωνα με το
άρθρο 90.
3. Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στους πίνα−
κες προακτέων προάγονται υποχρεωτικά μέσα σε ένα
μήνα από την κύρωση των πινάκων ή από την ημέρα
που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για την προαγωγή
χρόνο υπηρεσίας. Η προαγωγή θωρείται ότι συντελεί−
ται από την ημέρα που συμπληρώνει ο υπάλληλος το
χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται για να προαχθεί στον
επόμενο βαθμό, ποτέ όμως πριν την έναρξη ισχύος του
οικείου πίνακα προακτέων.
4. Στους πίνακες μη προακτέων περιλαμβάνονται οι
υπάλληλοι που κρίνονται ως μη προακτέοι. Ως μη προ−
ακτέοι κρίνονται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του
υπηρεσιακού συμβουλίου, βάσει πραγματικών στοιχείων,
οι υπάλληλοι που δεν πληρούν τις ουσιαστικές προϋ−
ποθέσεις να ασκήσουν τα καθήκοντα του ανώτερου
βαθμού.
5. Οι αποφάσεις προαγωγών δεν δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.