*

Διαφήμιση

Αποστολέας Θέμα: Απόσπαση και ΦΕΚ  (Αναγνώστηκε 2392 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος bidakos

 • Jr. Member
 • **
  • ΔΕ Τεχνικών
  • Α.Δ.
Απόσπαση και ΦΕΚ
« στις: 04/04/2011 »
Γενικά οι αποσπάσεις παίρνουν ΦΕΚ ή όχι? Το λέω γιατί βλέπω στο διαύγεια κάποιες να στέλνονται στο ΕΘ. ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΟ και κάποιες όχι. Πως γίνεται αυτός ο διαχωρισμός? Και κάτι άλλο, ποιός αποφασίζει από ποιόν φορέα (προέλευσης ή υποδοχής) θα πληρώνεται ο αποσπασμένος υπάλληλος? Ακόμα ο Υ.Κ. λέει για διάρκεια απόσπασης τα 2 χρόνια + 1 παράταση. Τότε πως γίνεται στις αποφάσεις αποσπάσεων να αναφέρεται 3 ή και 4 χρόνια και να ξαναανανεώνονται? Αυτά τα λίγα. 


Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

 • Hero Member
 • *****
  • ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
Απ: Απόσπαση και ΦΕΚ
« Απάντηση #1 στις: 04/04/2011 »
ΚΑΛΗΜΕΡΑ!  Η ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΦΕΚ..ΕΚΤΟΣ ΙΣΩΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΘΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ..ΕΑΝ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΜ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ..                                                                                                                                                                                    Αρθρο 68
Απόσπαση

   1. Με απόφαση των οικείων Υπουργών επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών κάθε μορ­φής ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε υπηρε­σία άλλου Υπουργείου ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών προσωρινού χαρακτήρα μετά από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων.

   2. Απόσπαση υπαλλήλων από μία αρχή σε άλλη του ίδιου υπουργείου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου επιτρέπεται για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών με από­φαση του οικείου Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου μετά από γνώμη του υπηρεσι­ακού συμβουλίου.

 

   3.  Απόσπαση για προσωπικούς λόγους είναι δυνατή κατ' εξαίρεση και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν.

   4. Η διάρκεια των ανωτέρω αποσπάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά. Με αίτηση του υπαλλήλου, η απόσπαση μπορεί να παρατείνεται για ένα (1) ακόμη έτος.

 

    ::) ::) ::)5. Η απόσπαση παύει αυτοδικαίως όταν λήξει το χρονι­κό όριο της παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Ο υπάλληλος με τη λήξη της απόσπασης επανέρχεται υποχρεωτικά στη θέση του χωρίς άλλη διατύπωση.

 

   6.  Απαγορεύεται η απόσπαση υπαλλήλου που έχει επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας. Σε πε­ρίπτωση που ο αποσπασμένος υπάλληλος επιλεγεί ως προϊστάμενος οργανικής μονάδας, επέρχεται αυτοδί­καιη παύση της απόσπασης από την τοποθέτηση του ως προϊσταμένου.

 

   7. Η απόσπαση μπορεί να παύει οποτεδήποτε πριν από τη λήξη του χρονικού ορίου της παρ. 4 του παρόντος άρθρου για λόγους αναγόμενους στην υπηρεσία.

 

    ::)8. Στην περίπτωση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου αποσπασμένος υπάλληλος που συμπλήρωσε τριετία συ­νεχώς ή διακεκομμένα, δεν επιτρέπεται να αποσπασθεί πριν να παρέλθει τριετία από τη λήξη της προηγούμε­νης απόσπασης.  ::) ::)Για εξαιρετικούς λόγους επιτρέπεται απόσπαση ή παράταση της μέχρι τεσσάρων (4) μηνών και πριν από την πάροδο της τριετίας.

 

   9.  Απαγορεύεται η απόσπαση του υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του.

 

   10.  Με την απόφαση της απόσπασης καθορίζεται η υπηρεσία η οποία επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία του αποσπασμένου υπαλλήλου.

 

   11.  Επιτρέπεται η απόσπαση σε γραφεία βουλευτών ή Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις, με την επιφύλαξη της παρ. 9 του άρθρου αυτού.

   12. Ειδικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ. ::) ::)Αποδοχές αποσπασμένων υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ,
Με αφορμή διάφορα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με τη μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ., σας πληροφορούμε τα ακόλουθα;
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν, 2527/97 οι αποδοχές των αποσπώμενων υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ, βαρύνουν τους φορείς στους οποίους αποσπώνται. Η ισχύς των πιο πάνω διατάξεων αρχίζει από 1/1/2001 ύστερα από τριετή αναστολή με τις διατάξεις των άρθρων 20 του ν, 2592/98 και 47 του ν. 2648/98.
Εξαιρούνται από την προαναφερθείσα ρύθμιση οι αποσπώμενοι στην Προεδρία Δημοκρατίας, σε γραφεία μελών της κυβέρνησης, στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για διάθεση τους σε γραφεία βουλευτών, στο ΑΣΕΠ, στο. Συνήγορο του Πολίτη, σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών και τέλος οι αποσπώμενοι στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις (παρ. 20, άρθρο 25 του ν. 2539/97),
 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 68 ταυ ν. 2683/99 «Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας» η απόφαση απόσπασης καθορίζει και την υπηρεσία η οποία επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία του αποσπασμένου υπαλλήλου.
Κατόπιν των ανωτέρω γίνεται αντιληπτό ότι, ο υπόχρεος φορέας για τη μισθοδοσία του αποσπώμενου υπαλλήλου, εξαρτάται από τις διατάξεις βάσει των οποίων προωθείται η απόσπαση.
Επισημαίνεται πάντως ότι, οι εμπλεκόμενοι φορείς, ασχέτως ποιος εκ των δύο είναι υπόχρεος για τη μισθοδοσία του αποσπώμενου υπαλλήλου, οφείλουν, πριν προωθήσουν τη σχετική απόφαση απόσπασης να μεριμνήσουν για την εξασφάλιση και των απαιτούμενων για τη μισθοδοσία του πιστώσεων. Εξυπακούεται ότι, η εξεύρεση των κονδυλίων θα γίνει από τα περιθώρια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού τους, με σχετική ανακατανομή πιστώσεων, (εκτός ανελαστικών δαπανών όπως, αποδοχές, ενοίκια, τηλεφωνικά, ύδρευση κ,λπ.) και όχι να υποβάλουν αίτημα στην Υπηρεσία μας για την κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης από τον κρατικό προϋπολογισμό, δεδομένου ότι στον εκτελούμενο, αλλά και στον υπό ψήφιση προϋπολογισμό του έτους 2001, δεν έχει συμπεριληφθεί κανένα κονδύλι για αντιμετώπιση δαπανών αποσπάσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται όλες οι υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιείται το παρόν έγγραφο να μην υποβάλλουν αιτήματα ενίσχυσης του προϋπολογισμού τους για την αντιμετώπιση δαπανών αποσπάσεων, διότι δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
 

« Τελευταία τροποποίηση: 04/04/2011 by ANHSYXOS »

Αποσυνδεδεμένος bidakos

 • Jr. Member
 • **
  • ΔΕ Τεχνικών
  • Α.Δ.
Απ: Απόσπαση και ΦΕΚ
« Απάντηση #2 στις: 04/04/2011 »
Ευχαριστώ να σαι καλά.

Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

 • Hero Member
 • *****
  • ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
Απ: Απόσπαση και ΦΕΚ
« Απάντηση #3 στις: 04/04/2011 »
ΕΠΙΣΗΣ ΝΑΜΑΣΤΕ ΚΑΛΑ ΝΑ ΤΑΛΕΜΕ!!