*

Διαφήμιση

Αποστολέας Θέμα: Επίμαχο σημείο της ερμηνευτικής εγκυκλίου για το βαθμολόγιο  (Αναγνώστηκε 6856 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος root

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
Ας μου αποσαφηνίσει κάποιος το κάτωθι από την ερμηνευτική:

Η κατάταξη όλων των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς διενεργείται
σύμφωνα με το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και το χρόνο
προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί για τη
βαθμολογική ή τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του υπαλλήλου κατά την
1η -11-2011 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου βαθμολογίου-
μισθολογίου). Τυχόν πλεονάζων χρόνος θεωρείται ότι διανύθηκε στο βαθμό
κατάταξης.


Για την κατάταξη στους νέους βαθμούς θα ληφθεί υπόψη μόνο η
προϋπηρεσία που έχει αναγνωρισθεί μέχρι 31-10-2011. Τυχόν προϋπηρεσία που
δεν έχει αναγνωρισθεί μέχρι την εν λόγω ημερομηνία, θα αναγνωρισθεί μετά την
κατάταξη του υπαλλήλου στους νέους βαθμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011.


παρ.4 άρθρο 6
4. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν,
κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο Βαθμό Δ.

Οι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργα-
νικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο Βαθμό Ε.

Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατατάσσονται, ως μόνιμοι, στο Βαθμό Δ. Ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), με την αποφοίτησή τους, θεωρείται ως χρόνος
επιτυχούς δοκιμαστικής υπηρεσίας.

Οι υπάλληλοι που έχουν πριν το διορισμό ή την πρόσληψή τους αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
οποία έχει διανυθεί με τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης, μπορούν να την αναγνωρίσουν για τη
βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη, μετά τη μονιμοποίησή τους ή τη συνέχιση της απασχόλησής τους, μέχρι επτά (7) έτη κατ΄ ανώτατο όριο, ύστερα από ουσιαστική κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική και μισθολογική
εξέλιξη.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, μπορεί
να προβλέπεται η αναγνώριση για βαθμολογική και μισθολογική ένταξη και της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι επτά (7) έτη, κατ’ ανώτατο όριο και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εδάφιο πέμπτο της παρούσας παραγράφου. Με το ίδιο διάταγμα ρυθμίζεται ο τρόπος
και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης αντίστοιχης προϋπηρεσίας και για τους υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του διατάγματος, υπαλλήλους και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου.
Σωρευτικά η αναγνώριση προϋπηρεσίας από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και από θέσεις αιρετών ή μετακλητών δημοσίων υπαλλήλων, δεν δύναται να ξεπερνά τα επτά (7) έτη.

Ο χρόνος που διανύθηκε σε αιρετή ή μετακλητή θέση μετά το διορισμό του δημοσίου υπαλλήλου εφόσον αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, λογίζεται ότι διανύθηκε σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης.

Στην περίπτωση που συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερες από μία από τις παραπάνω ρυθμίσεις, εφαρμόζεται η ευνοϊκότερη ρύθμιση, καθώς και η μισή
χρονική ρύθμιση της επόμενης ευνοϊκότερης ρύθμισης.Αποσυνδεδεμένος sotis

 • Jr. Member
 • **
  • ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων
  • Νοσοκομείο
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ.ΕΙΜΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 1,5 ΧΡΟΝΟ.ΚΑΙ ΕΧΩ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΩΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ.ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΟΥΝ?ΑΝ ΝΑΙΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (ΗΤΑΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΟΡΕΑ)ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΗΓΑΝ ΑΣΕΠ.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣΑΣ

Αποσυνδεδεμένος geok_salonika

 • Newbie
 • *
  • ΤΕ Πληροφορικής
  • Ν.Π.Δ.Δ.
Ας μου αποσαφηνίσει κάποιος το κάτωθι από την ερμηνευτική:

Η κατάταξη όλων των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς διενεργείται
σύμφωνα με το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και το χρόνο
προϋπηρεσίας στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα που έχει αναγνωριστεί για τη
βαθμολογική ή τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του υπαλλήλου κατά την
1η -11-2011 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου βαθμολογίου-
μισθολογίου). Τυχόν πλεονάζων χρόνος θεωρείται ότι διανύθηκε στο βαθμό
κατάταξης.


Για την κατάταξη στους νέους βαθμούς θα ληφθεί υπόψη μόνο η
προϋπηρεσία που έχει αναγνωρισθεί μέχρι 31-10-2011. Τυχόν προϋπηρεσία που
δεν έχει αναγνωρισθεί μέχρι την εν λόγω ημερομηνία, θα αναγνωρισθεί μετά την
κατάταξη του υπαλλήλου στους νέους βαθμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011.
Από ένα άλλο εκπαιδευτικό φόρουμ και νομίζω ότι μάλλον ισχύει:

Πρώτα θα γίνει η κατάταξη και μετά θα αναγνωριστεί η προϋπηρεσία. Οπότε μόνο Μ.Κ. μπορούμε να προχωρήσουμε, όχι να παμε στον επόμενο βαθμό.

Αποσυνδεδεμένος root

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
Δηαλδή κατατάσσεσαι στον Ε και μετά τρέχουν τα 4 έτη για να πας στον Δ.  Δηλαδή η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα δεν μετράει καθόλου για την κατάταξη διότι κανείς δεν έχει αποδεδεγμένη ιδιωτική υπηρεσία την 1/11/2011.
« Τελευταία τροποποίηση: 31/10/2011 by root »

Αποσυνδεδεμένος geok_salonika

 • Newbie
 • *
  • ΤΕ Πληροφορικής
  • Ν.Π.Δ.Δ.
Δηαλδή κατατάσσεσαι στον Ε και μετά τρέχουν τα 4 έτη για να πας στον Δ.

Όπως το καταλαβαίνω εγώ, αν έχεις μέχρι 31/10/2011 7 χρόνια αναγνωρισμένα (πχ 4 δημ+ 3 ιδωτ), ενδεχομένως να μπορείς και να πας στον Δ βαθμό κατευθείαν.

Αν έχεις 4 στο δημόσιο τότε πας στον Ε με 1 χρόνο πλεονάζοντα. Αν αργότερα αναγνωρίσεις και τα 3 του ιδιωτικού θα πας στο ΜΚ2 του Ε βαθμού

Αποσυνδεδεμένος crypto

 • Full Member
 • ***
  • ΠΕ Μηχανικών
  • Περιφέρεια
Από ότι καταλαβαίνω, πρώτα θα καταταχθούμε στους βαθμούς και ακολούθως θα γίνει αναγνώριση προϋπηρεσίας, για αυτούς που την έχουν ήδη αναγνωρισμένη, αυτόματα, για τους άλλους είτε είναι στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα η προϋπηρεσία αυτή, μετά από ΠΔ που θα δίνει οδηγίες.

Αποσυνδεδεμένος root

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
@geok_salonica

Μα ποιος έχει αναγνωρισμένη υπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα την 1/11/2011?????

Παράθεση
Όπως το καταλαβαίνω εγώ, αν έχεις μέχρι 31/10/2011 7 χρόνια αναγνωρισμένα (πχ 4 δημ+ 3 ιδωτ), ενδεχομένως να μπορείς και να πας στον Δ βαθμό κατευθείαν.

Πως θα γίνει αυτό??? αφου ο νόμος λέει για 9 έτη στον Ε (εκτός και αν έχεις μεταπτυχιακό)
« Τελευταία τροποποίηση: 31/10/2011 by root »

Αποσυνδεδεμένος dioristeos

 • Full Member
 • ***
  • ΔΕ Διοικητικών Γραμ./Διοικητικού Λογιστ.
Καλησπερα παιδια.
Θελω τα φωτα σας να μου πειτε αν ερμηνευω σωστα τα δεδομενα.

Ειμαι ΔΕ δοκιμος με 1 ετος στο φορεα μου. Εχω ομως και 10 ετη προϋπηρεσια δημοσιου που εχει κατατεθει αλλα ΔΕΝ εχει αναγνωριστει ακομη.

Διορθωστε με αν κανω λαθος ερμηνευοντας τον νομο και τις εγκυκλιους:

1) ΑΝ ειχε αναγνωριστει ηδη η προυπηρεσια μου (που ΔΕΝ εχει αναγνωριστει) θα αναγνωριζοταν στο συνολο της (10 χρονια) και θα κατατασομουν αυτοματα στον βαθμο Δ (αφου θα ειχα συνολο 11 χρονια υπηρεσιας) με 0 χρονια πλεοναζοντα στον βαθμο Δ. Του χρονου λοιπον με την μονιμοποιηση μου θα ειχα 1 ετος στον βαθμο Δ.

2) Αφου ομως ΔΕΝ εχει αναγνωριστει η προϋπηρεσια μου θα αναγνωριστει με τα νεα δεδομενα του χρονου που θα μονιμοποιηθω και θα μου αναγνωριστουν τα 7 απο τα 10 χρονια. Τοτε λοιπον θα μπω στον βαθμο Ε με την μονιμοποιηση μου και κατοπιν με την αναγνωριση αυτων των 7 ετων (και εκτος απροοπτου) θα προαχθω στον βαθμο Δ και παλι με 1 ετος πλεοναζον στον βαθμο.

Στην ουσια δηλαδη και παρολο που "χανω" 3 χρονια προϋπηρεσιας απο τη στιγμη που δεν μου εχει αναγνωριστει ακομη (και θα με πιασει το πλαφον των 7 ετων) ΔΕΝ θα εχω διαφορα οσον αφορα την βαθμολογικη μου εξελιξη (διοτι αυτα τα 3 χρονια θα τα εχανα και με την καταταξη αν μου ειχαν αναγνωριστει ηδη).
Κανω καπου λαθος;;

 

Αποσυνδεδεμένος root

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
stagplace υπάρχει περίπτωση να υπάρχει αναγνωρισμένη υπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα την 1/11/2011 από κάποιον δημόσιο υπάλληλο??????????

Αποσυνδεδεμένος geor1234

 • Newbie
 • *
  • ΠΕ Διοικητικού / Οικονομικού
  • Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι.
Συναδελφοι ελπιζω να διαψευστω αλλα μαλλον η κατασταση εχει ως εξης: Το θεμα με την προυπηρεσια ξεκινησε για να βολευτουν τα γνωστα καλοπαιδα που ηταν στις βρυξελλες και αλλα ευαγει ιδρυματα του εξωτερικου. Υποθετω οτι αντιλαμβανεστε οτι δεν πηγαινε οποιος-α οποιος-α εκει. Επειδη δεν μπορουσαν να το πασαρουν ξεκαρφωτο αυτο γιατι πολυ κοσμος εχει προυπηρεσια στον ιδιωτικο τομεα , ετσι τα βαλαν μαζι με την διαφορα οτι για την αναγνωριση προυπηρεσιας ιδιωτικου τομεα αναφερει για προεδρικο διαταγμα που θα εκδοθει.... χεσε ψηλα και αγναντευε δηλαδη ενω για την προυπηρεσια του δημοσιου τομεα της ΕΕ δεν αναφερει με προεδρικο διαταγμα  αλλα για υπηρεσιακο συμβουλιο!!! Σε αυτην την χωρα προοπτικη αξιοκρατιας δεν υπηρξε, δεν υπαρχει και δεν προκειται να υπαρξει.