*

Διαφήμιση

Αποστολέας Θέμα: Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων  (Αναγνώστηκε 1412 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος ANHSYXOS

 • Hero Member
 • *****
  • ΠΕ Νοσηλευτικής
  • Δευτεροβ. Εκπαίδευση
Αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/11 (ΦΕΚ 2540 Β/7-11-2011) : Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προ­μηθειών, υπηρεσιών ή έργων.

 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ­μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

β) των άρθρων 13,14 και 15 του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/Α΄/ 9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

2. Την ανάγκη ρύθμισης των ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθει­ών, υπηρεσιών ή έργων, ώστε να εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία ενιαία και με ορθό τρόπο, από το σύνολο των φορέων της Διοίκησης, διαφυλάσσοντας παράλληλα το αίσθημα διαφάνειας και αμεροληψίας στη δράση των εν λόγω συλλογικών οργάνων.

3. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλεί­ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοί­κησης

Η διαδικασία της προβλεπόμενης κατά τα ανωτέρω κλήρωσης, εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση, στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων, με αντικείμενο τη διεξαγωγή δη­μόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητας του (ex officio).

 

Άρθρο 2

Διαδικασία διενέργειας της κλήρωσης

Η κλήρωση είναι δημόσια και διενεργείται από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία.

Η κλήρωση διεξάγεται από υπάλληλο της αρμόδιας οργανικής μονάδας, που κατέχει θέση ευθύνης, πα­ρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων της ίδιας οργανικής μονάδας.

Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης γνωστοποιείται τουλάχιστον δύο (2) ημέρες νωρίτε­ρα, με τοιχοκόλληση της σχετικής ανακοίνωσης στο κατάστημα της οικείας Υπηρεσίας ή με ανάρτηση της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της.

Η κλήρωση για τον ορισμό των μελών, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμε­τοχής στα εν λόγω συλλογικά όργανα, γίνεται με κάθε πρόσφορο και αξιόπιστο τρόπο που διαθέτει η οικεία Υπηρεσία, όπως με χρήση εφαρμογής Η/Υ ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου.

Από την κλήρωση αυτή εξάγεται ο απαιτούμενος αριθ­μός τακτικών και αναπληρωματικών μελών και τα κλη­ρωθέντα αυτά μέλη αναγράφονται σε πίνακα, κατά τη σειρά κλήρωσης τους. Πρώτα διενεργείται η κλήρωση για τα τακτικά μέλη και μετά για τα αναπληρωματικά.

Με ευθύνη του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας ειδοποιούνται αμελλητί για την επιλογή τους τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη.

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογρά­φεται και από τους τρεις (3) παριστάμενους, κατά τα ανωτέρω, υπαλλήλους.

Το πρακτικό αυτό επισυνάπτεται και αποτελεί ανα­πόσπαστο μέρος της πράξης επιλογής του μέλους του συλλογικού οργάνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2011

 
« Τελευταία τροποποίηση: 16/11/2011 by root »


Αποσυνδεδεμένος ΛΑΜΠΡΙ

 • Newbie
 • *
  • ΔΕ Βοηθ. Φαρμακείου
  • Νοσοκομείο
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΑΝΗΣΥΧΕ.ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΤΕΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.ΕΚΑΝΑ ΑΙΤΗΣΗ 4/10/2011 ΑΠΟ ΔΕ  ΣΕ ΠΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ(ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) ΚΑΙ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΠΑΓΩΣΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΟΓΩ Ν 4024/2011.ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡ.5 ΑΡΘΟ 35 ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΕΠΕΙΓΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.